L3-banner-media

Medzinárodná kozmetická firma hľadá talentované vedkyne

Medzinárodný projekt L'Oréal For Women In Science vznikol v roku 1998 na základe spolupráce organizácie UNESCO a spoločnosti L'Oréal s cieľom podporiť ženy pôsobiace na poli vedy a oceniť ich úsilie. V Slovenskej republike budú udelené finančné ocenenia dvom nádejným vedkyniam vo vekových kategóriach do 35 rokov a od 36 rokov do 45 rokov, ktoré na základe predložených vedeckých projektov vyberie odborná porota. Na medzinárodnej úrovni je potom vybraným vedkyniam, ktorých projekt prijala uznávaná vedecká inštitúcia mimo ich domovskú zem, rozdelených ďalších 15 medzinárodných ocenení. UNESCO a L'Oréal každoročne vyznamenáva i päť významných bádateliek, ktoré sa za svoju kariéru stali vzorom pre následujúcu generáciu.
 
banner prezenyvovede

ZAPOJTE SA

Prihlasovanie 1. ročníka práve prebieha!

Pod záštitou svetovej organizácie UNESCO a spoločnosťou L'Oréal odštartoval 1. ročník ojedinelého projektu Pre ženy vo vede. Hlásiť sa môžu slovenské vedkyne, z ktorých porota vyberie dve víťazky, ktoré odmenia ocenením vo výške 5 000 EUR. Všetky potrebné informácie vrátane prihlasovacieho formulára nájdete na tejto webovej stránke. Neváhajte a prihláste sa, pretože svet potrebuje vedu, veda potrebuje ženy!
Projektu sa môžu zúčastniť vedkyne, ktoré:
 • sú občiankami Slovenskej republiky
 • získali doktorát v doktorandskom študijnom programe z oblasti Vied o živej prírode a chemických vied (ako sú biológia, biochémia, biofyzika, genetika, fyziológia, neurovedy, biotechnológie, ekológia atď.) a v oblasti Vied o neživej prírode (ako sú fyzika, chémia, matematika, inžinierske vedy, technológie, informačné vedy, vedy o Zemi a vesmíre atď.)
 • prihlásený výskum budú realizovať v Slovenskej republike
 • ocenenie vo výške EUR 5 000 použijú na podporu výskumu v Slovenskej republike
 • pre prihlásenie spĺňajú vekové kategórie - do 35 rokov (vrátane) a od 36 do 45 rokov (vrátane). Kandidátky môžu vek 35 rokov, resp. 45 rokov dosiahnuť v roku 2017
Žiadosť musí obsahovať:
 • vyplnenú prihlášku
 • kópiu diplomu PhD.
 • odborný životopis v anglickom jazyku
 • zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science
 • zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch
 • popis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedenia vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku)
Originál prihlasovacieho formulára s vlastnoručným podpisom žiadateľky a podpisom vedúceho útvaru, kde bude kandidátka výskumnú prácu vykonávať, je potrebné odovzdať v kancelárii SOVVA (adresa: Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, tel. 0918 378 550) do 28. februára 2017.
Neúplné žiadosti ani žiadosti odovzdané po termíne nebudú brané do úvahy.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo