L3-banner-media

Habilitačné prednášky na PF UKF v Nitre

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 23. marca 2017 (štvrtok) sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:  
a) o 10.00 h habilitačná prednáška PaedDr. Kataríny Hollej, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre), v študijnom odbore 1.1.4 Pedagogika na tému „Mediálna výchova a jej miesto v prevencii agresie a online agresie detí a mládeže“ a obhajoba habilitačnej práce „Sexting a kyberšikana“,
b) o 12.30 h habilitačná prednáška Ing. Daniela Kučerku, PhD., ING-PAED IGIP (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra oborových didaktik), v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika na tému „Modely interaktívneho technického vzdelávania“ a obhajoba habilitačnej práce „Integrované didaktické pracoviská“.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo