L3-banner-media

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – sprostredkovanie foto služieb a videozáznamov - ZRUŠENÉ

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ako vyhlasovateľ  obchodnej verejnej súťaže na sprostredkovanie foto služieb a video záznamov sprostredkovateľom študentom UKF v Nitre počas promočného aktu, vyhlásenej elektronicky na webovom sídle univerzity dňa 24. 05. 2017 v zmysle bodu 15.2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky v obchodnej verejnej súťaži podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
                                           r u š í
túto obchodnú verejnú súťaž.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo