L3-banner-media

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – sprostredkovanie foto služieb a videozáznamov - ZRUŠENÉ

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ako vyhlasovateľ  obchodnej verejnej súťaže na sprostredkovanie foto služieb a video záznamov sprostredkovateľom študentom UKF v Nitre počas promočného aktu, vyhlásenej elektronicky na webovom sídle univerzity dňa 24. 05. 2017 v zmysle bodu 15.2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky v obchodnej verejnej súťaži podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
                                           r u š í
túto obchodnú verejnú súťaž.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo