L3-banner-media

Parkovanie emeritných pracovníkov univerzity na UKF v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre rieši parkovanie v priľahlých objektoch univerzity reguláciou vydávaním parkovacích preukazov. Možnosť využívať parkovanie a požiadať o vystavenie parkovacieho preukazu majú zamestnanci, doktorandi a študenti UKF v Nitre.
Na stretnutí bývalých pracovníkov UKF v Nitre s vedením univerzity dňa 12. 6. 2017, iniciovanom Základnou odborovou organizáciou pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre), odznela požiadavka týkajúca sa možnosti parkovania aj bývalým pracovníkom univerzity. Rektor Ľ. Zelenický sa rozhodol vyhovieť tejto požiadavke Bývalým pracovníkom, ktorí prejavia záujem o parkovanie na vyhradených parkoviskách UKF v Nitre, bude umožnené parkovanie na základe špeciálneho parkovacieho preukazu.
Regulácia parkovania motorových vozidiel na vyhradených komunikáciách a parkoviskách UKF v Nitre je zabezpečená umiestnením dopravného značenia s označením: „P RESERVÉ pre vozidlá s povolením UKF v Nitre“. Parkovanie je umožnené iba s použitím parkovacieho preukazu. Parkovací preukaz UKF je platný vždy len pre vozidlo na nej vyznačené. Parkovacie preukazy sa bývalým zamestnancom vydávajú na dobu dvoch rokov s platnosťou vyznačenou na preukaze.
Postup pre vydanie parkovacieho preukazu je nasledovný: 1. Bývalý pracovník kontaktuje ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre a uvedie evidenčné číslo vozidla (EČV), na ktoré požaduje vystaviť parkovací preukaz. 2. Pracovník ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre prepošle tieto informácie do Centra informačných a komunikačných technológií (CIKT). 3. Po výrobe preukazu v CIKT je preukaz odovzdaný pracovníkovi ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre. 4. Bývalý pracovník dostane informáciu od pracovníka odborovej organizácie, že si parkovací preukaz môže vyzdvihnúť na sekretariáte ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre. 5. Prevzatie preukazu potvrdí svojim podpisom.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo