L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Jána Bauka, PhD.

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa  13. novembra 2017 o 11. 00 hod. sa v miestnosti A-112 v budove FSŠ UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Jána Bauka, PhD., pracovníka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry.
Názov habilitačnej prednášky: Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Kisebbségi névtörvények és vizuális tulajdonnév-használat Szlovákiában (Bilingvizmus a propriálno-semiotický obraz krajiny. Menšinové propriálne zákony a vizualizácia proprií na Slovensku).
Názov habilitačnej práce: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában (Spoločenské fungovanie proprií. Maďarské onomastické výskumy na Slovensku).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo