L3-banner-media

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OPVaI vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva.
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
Oprávnené územie (miesto realizácie): celé územie SR okrem Bratislavského kraja
Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 7. 2018
Dátum uzavretia výzvy: 30. 11. 2018
Výzva predstavuje prvé kolo v rámci dvojkolového procesu výberu projektov. Po ukončení hodnotenia projektových zámerov bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru. Príspevok teda bude môcť získať iba žiadateľ, ktorý predloží projektový zámer v rámci tejto výzvy a bude mu vydaná hodnotiaca správa.
Hlavná aktivita projektového zámeru môže byť zameraná na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry, priemyselný výskum, experimentálny vývoj a ochranu práv duševného vlastníctva. Projektový zámer musí preukázať súlad s jednou z domén inteligentnej špecializácie:
  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
  • Priemysel pre 21. storočie;
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
  • Zdravé potraviny a životné prostredie.
Do výzvy sa môžu zapojiť mikro, malé, stredné aj veľké podniky existujúce minimálne 36 mesiacov, ale aj výskumné organizácie zo štátneho sektoru a sektoru vysokých škôl. V rámci výzvy je povinné uplatnenie inštitútu partnerstva, pričom partner sa podieľa na príprave alebo realizácii projektového zámeru a následne projektu so žiadateľom. Maximálna výška príspevku na projektový zámer je 9 miliónov eur, minimálna výška je 2 milióny eur.
Viac informácií môžete získať na https://doc.ukf.sk/course/view.php?id=135 ako aj na webovom sídle www.opvai.sk.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo