L3-banner-media

Navždy nás opustila kolegyňa prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.

15. februára 2019 vo veku 62 rokov našu akademickú a vedeckú obec navždy opustila prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc., členka Katedry matematiky FPV UKF v Nitre. Posledná rozlúčka s ňou sa konala 21. februára 2019 v Nitre na Cabajskom cintoríne.
Prof. Dagmar Markechová sa narodila 9. augusta 1956 v Myjave. Po maturite na gymnáziu v Nitre (1971 – 1975) absolvovala štúdium odboru matematika so špecializáciou matematická štatistika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1975 – 1980). Po niekoľkomesačnom pôsobení ako stredoškolská učiteľka vo Vojenskom učilišti v Nitre prijala v roku 1981 miesto asistenta na Katedre matematiky Pedagogickej fakulty v Nitre, terajšej Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobila až do dnešných čias, teda takmer tridsaťosem rokov.
Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venovala oblasti teórie miery a teórie pravdepodobnosti v F-kvantových priestoroch. Výsledkom tejto vedeckej aktivity bola dizertačná práca s názvom F-dynamické systémy a ich entropia, izomorfizmus a konjugovanosť, ktorú obhájila v roku 1990 na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave vo vednom odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika. V dizertačnej práci sa dopracovala ku skutočne zaujímavým výsledkom, ktoré publikovala v renovovaných domácich a zahraničných časopisoch. Výsledky z ďalšej etapy jej vedeckej angažovanosti publikovala v habilitačnom spise s názvom O fuzzy modifikáciách niektorých pojmov teórie pravdepodobnosti, ktorý v roku 1994 obhájila na Fakulte prírodných vied, vtedy ešte Vysokej škole pedagogickej v Nitre, a získala vedecko–pedagogický titul docent v odbore matematika. V roku 2013 na základe úspešne ukončeného vymenúvacieho konania získala na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vedecko-pedagogický titul profesor v odbore aplikovaná matematika.
Kvalitu výsledkov jej vedeckého bádania potvrdzujú medzinárodne akceptované výstupy publikačnej činnosti zdokumentované v desiatkach významných publikácií (z toho 24 v kategórii A a 12 v kategórii B podľa akreditačných kritérií v oblasti výskumu Matematika), v karentovaných časopisoch (27), celkovo 149 citácií Web of Science alebo Scopus. Bola tiež autorkou viacerých monografií a vysokoškolských učebníc.
Vo svojom pedagogickom pôsobení na katedre matematiky prispela k rozvoju doktorandského štúdia v odbore teória vyučovania matematiky, kde bola školiteľkou dizertačných prác a členkou odborovej komisie. Ako garant bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore štatistika významnou mierou prispela k jeho rozvoju. Počas svojej dlhoročnej vzdelávacej činnosti sa zapájala aj do prípravy učiteľov pre 1. stupeň ZŠ, ako aj učiteľov matematiky pre základné a stredné školy. Bola školiteľkou desiatok záverečných prác na všetkých stupňoch štúdia a prác ŠVOČ. V práci na katedre prispela aj svojimi radami v oblasti štúdia, vedy a výskumu, a tiež pri riešení viacerých národných projektov.
Všetci, ktorí poznali pani profesorku Markechovú, obdivovali jej vedeckú erudíciu, jej pedagogické majstrovstvo a jej pracovnú zanietenosť, priateľstvo a čestnosť. V osobnosti prof. RNDr. Dagmar Markechovej, CSc. strácame významnú osobnosť katedry a slovenská matematika stráca ďalšieho významného matematika.
Česť jej pamiatke.
prof. Markechová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo