L3-banner-media

Výzva na prihlasovanie do akreditovaných vzdelávacích programov v Ústave romologických štúdií

Ústav romologických štúdií pripravil v rámci projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe (ZML-2018/1-945:191006) tri akreditované vzdelávacie programy pre odborníkov v praxi. Dva programy sú určené učiteľom a pedagogickým asistentom, ktorí pracujú s rómskymi deťmi, a tretie vzdelávanie je pre pomáhajúcich profesionálov (napr. zamestnanci CPPPaP, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci komunitných centier, zamestnanci mimovládnych organizácií atď.), ktorí pracujú v pomáhajúcej profesii s Rómami, alebo sa na takúto profesiu pripravujú.
Vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov:
  • Špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • Základy rómskeho jazyka pre pedagogických zamestnancov škôl
Vzdelávací program pre pomáhajúcich profesionálov:
  • Romológia
Prihlasovanie na vzdelávanie je otvorené do 9. augusta 2019. Vzdelávanie je bezplatné, náklady na ubytovanie, stravu a vzdelávacie materiály budú hradené zo zdrojov projektu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo