L3-banner-media

Nová Kolektívna zmluva

Dňa 18. decembra 2014 bola podpísaná nová Kolektívna zmluva na obdobie rokov 2015-2018 medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, zastúpenou rektorom prof. RNDr. Ľubomírom Zelenickým, CSc., a Základnou odborovou organizáciou pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, zastúpenou predsedníčkou doc. Gabrielou Jonáškovou, CSc.
Kolektívna zmluva definuje základné pracovno-právne ustanovenia a vzťahy medzi vedením Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a jej zamestnancami. Rieši ich nad rámec Zákonníka práce, v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Dohodnuté podmienky umožnia obom stranám efektívne riešenie pracovno-právnych vzťahov do 31. decembra 2018.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo