L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Viktora Gatiala, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 29. októbra 2020 o 10.00 h sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Viktora Gatiala, PhD., odborného asistenta na Katedre pedagogickej a školskej psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogika na tému Kariérové rozhodovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a obhajoba habilitačnej práce Vybrané faktory kariérového vývinu žiakov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo