L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Viktora Gatiala, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 29. októbra 2020 o 10.00 h sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Viktora Gatiala, PhD., odborného asistenta na Katedre pedagogickej a školskej psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogika na tému Kariérové rozhodovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a obhajoba habilitačnej práce Vybrané faktory kariérového vývinu žiakov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo