L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Márie Lalinskej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 12. novembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Márie Lalinskej, PhD., pracovníčky Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.
Názov habilitačnej prednášky: Intervenčný program ako prostriedok rozvíjania jazykovej, sociolingvistickej a interkultúrnej kompetencie vo francúzskom jazyku
Názov habilitačnej práce: Meranie čítania s porozumením v druhom cudzom jazyku ako súčasť prípravy intervenčného programu pre francúzsky jazyk

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo