L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Márie Lalinskej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 12. novembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Márie Lalinskej, PhD., pracovníčky Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.
Názov habilitačnej prednášky: Intervenčný program ako prostriedok rozvíjania jazykovej, sociolingvistickej a interkultúrnej kompetencie vo francúzskom jazyku
Názov habilitačnej práce: Meranie čítania s porozumením v druhom cudzom jazyku ako súčasť prípravy intervenčného programu pre francúzsky jazyk

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo