L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. Ing. Ivany Turekovej, PhD., MBA, a habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Jána Stebilu, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 8. júla 2021 sa v prednáškovej miestnosti DRB00150 (D1, prízemie) Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská 4, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odborová didaktika o 10.00 h inauguračná prednáška doc. Ing. Ivany Turekovej, PhD., MBA (PF UKF v Nitre) na tému Výučbové prostredie ako didaktický konštrukt v technickom vzdelávaní a o 13.00 h habilitačná prednáška PaedDr. Jána Stebilu, PhD. (FPV UMB v Banskej Bystrici) na tému Bádateľský prístup v technickom vzdelávaní a obhajoba habilitačnej práce Trendy technického vzdelávania v podmienkach slovenského školstva.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo