L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Márie Zahatňanskej, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 12. mája 2022 o 12.30 hod. sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF v Nitre, Dražovská 4, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Márie Zahatňanskej, PhD., odbornej asistentky na Katedre pedagogiky Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pedagogika.
Názov habilitačnej prednášky: Aktuálne trendy v príprave budúcich učiteľov
Názov habilitačnej práce: Tvorivosť v práci učiteľa

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove