L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Angely Almášiovej, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že sa 15. júna 2022 o 9.00 hod. v Aule FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Angely Almášiovej, PhD., odbornej asistentky Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v odbore habilitačného a inauguračného konania sociálna práca.
Názov habilitačnej prednášky: Výskumné metódy sociálnych determinantov užívania návykových látok
Názov habilitačnej práce: Sociálna opora a subjektívna pohoda ako prediktory vybraných foriem rizikového správania

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove