L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Pétera Nagya, PhD.

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 20. júna 2022 o 14.00 hod. sa v miestnosti A-112 v budove FSŠ UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Pétera Nagya, PhD., pracovníka Katedry maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.
Názov habilitačnej prednášky: A modern líra irodalomtörténeti problémái (Literárnohistorické otázky modernej lyriky)
Názov habilitačnej práce: Költészet és szövegköziség. Verstechnológiai paradigmaváltás a 20. század végi magyar lírában (Poézia a intertext. Zmena poeticko-technologickej paradigmy v maďarskej lyrike na konci 20. storočia)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove