L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Károlya Presinszkého, PhD.

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 21. júna 2022 o 9.00 hod. sa v miestnosti A-112 v budove FSŠ UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Károlya Presinszkého, PhD., pracovníka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.
Názov habilitačnej prednášky: Nyelvjárási hangoskönyvek kvantitatív elemzése (Kvantitatívna analýza nárečových audiokníh)
Názov habilitačnej práce: Nyelvjárások – hangoskönyvek – alkalmazások. Magyar számítógépes dialektológiai kutatások Szlovákiában (Nárečia – audioknihy – aplikácie. Maďarské počítačové dialektologické výskumy na Slovensku)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove