L3-banner-media

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. a § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) obchodnú verejnú súťaž na predaj nepotrebného nehnuteľného majetku, vedeného Okresným úradom v Nitre, katastrálnym odborom na LV č. 2591 pre katastrálne územie Zobor, a to: pozemok parc. č. 2328/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 219 m2.
 
Uverejnené: 23. augusta 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove