L3-banner-media

Nová Kolektívna zmluva

Dňa 20. decembra 2022 bola podpísaná nová Kolektívna zmluva na obdobie rokov 2023 – 2026 medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, zastúpenou rektorom prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., a Základnou odborovou organizáciou pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, zastúpenou predsedníčkou doc. Gabrielou Jonáškovou, CSc.
Kolektívna zmluva definuje základné pracovno-právne ustanovenia a vzťahy medzi vedením Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a jej zamestnancami. Rieši ich nad rámec Zákonníka práce, v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Dohodnuté podmienky umožnia obom stranám efektívne riešenie pracovno-právnych vzťahov do 31. decembra 2026.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color