L3-banner-media

Výberové konanie na obsadenie funkcie dekana FSVaZ: Oznámenie výsledku

V pondelok 15. mája 2023 bol výberovou komisiou pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vybratý kandidát na funkciu dekana FSVaZ UKF v Nitre. Stal sa ním prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., ktorý sa ujme svojej funkcie po vymenovaní rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre od 1. júna 2023.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
predsedníčka AS FSVaZ UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color