L3-banner-media

Obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška PaedDr. Lady Kaliskej, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 14. mája 2015 o 9,30 hod. sa v aule FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, uskutoční pred Vedeckou radou fakulty obhajoba habilitačnej práce na tému „Psychometrické vlastnosti a slovenské normy dotazníkov črtovej emocionálnej inteligencie pre deti a adolescentov“ a habilitačná prednáška na tému „Vyučovanie zamerané na učebné štýly (Kolbova koncepcia učebných štýlov a z nej vychádzajúce prístupy)“ PaedDr. Lady Kaliskej, PhD., odbornej asistentky Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore 3.1.11. Pedagogická, poradenská a školská psychológia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo