L3-banner-media

Prezentácia výsledkov a Atlasu archetypov krajiny Slovenska

Na Katedre ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre sa 19. januára 2016 uskutočnila prezentácia výsledkov riešenia projektu APVV, ktorý bol ukončený v decembri 2015. Zároveň bol prezentovaný a pokrstený Atlas archetypov krajiny Slovenska, ktorý prezentuje typové a unikátne územia, identifikované ako príklady archetypov v podmienkach nížinných a horských oblastí Slovenska. Riešiteľský kolektív tvorili pracovníci spomínanej katedry a Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prezentáciu poctili svojou účasťou aj rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., a dekan FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Krstnými otcami boli významní predstavitelia a zakladatelia krajinnej ekológie na Slovensku - prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., a prof. RNDr. Laszló Miklós, DrSc.
Ako uviedol hlavný riešiteľ projektu prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., archetypy krajiny predstavujú územia, ktoré odrážajú spolupôsobenie človeka a vlastností krajiny s dôrazom na rešpektovanie prírodných zákonitostí a procesov. Základnými kritériami vymedzenia územia ako archetypu sú fyziognomických znaky v podobe špecifických polohových podmienok, priestorového usporiadania krajinných prvkov a vzorov v štruktúre krajiny. Význam takto vymedzených archetypov je v tom, že sú to kvázi modelové územia, ktoré môžu slúžiť ako referenčné lokality pri modelovaní a plánovaní ekologicky optimálneho využívania krajiny v rôznych krajinných typoch. Archetypy krajiny môžu byť aj vzorovými lokalitami s vysokou účinnosťou ochrany prírodných zdrojov, zmierňovania účinkov povrchového odtoku, eliminácie svahových gravitačných procesov, ale aj zvyšovania retencie vody v krajine. Viaceré aspekty výskumu archetypov boli publikované v popredných vedeckých periodikách v zahraničí, čím bola potvrdená opodstatnenosť projektu a jeho prínos pre rozvoj krajinnej ekológie v medzinárodnom kontexte.
2016 fpv Atlas archetypov
Hradisko – archetyp krajiny s významným protieróznym a retenčným usporiadaním krajinných prvkov v podmienkach flyšového pohoria Levočských vrchov. (foto: archív KEE)
Autor článku: prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo