L3-banner-media

KOMPaRATIO

Dňa 4. februára 2016 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia o umení a výtvarnej edukácii KOMPaRATIO. Zúčastnili sa jej zástupcovia výtvarnej pedagogiky týchto inštitúcií: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Szegedi Tudományegyetem v Szegede, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie sa realizovalo pod záštitou prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
V predvečer konferencie bola slávnostne otvorená výstava študentských prác zo spomínaných inštitúcií, ktorá tvorila dôležitú súčasť podujatia. Po príhovore vedenia Pedagogickej fakulty v zastúpení prodekanky doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD., a hlavného organizátora celého podujatia akad. mal. Daniela Szalaia sa o hudobný sprievod postaral študent výtvarnej a hudobnej výchovy Tomáš Božek. Na výstave boli predstavené výtvarné práce v médiách grafika, socha, maľba, kresba, objekt a inštalácia. Každá škola ponúkla ku komparácii to najlepšie za posledné roky tvorby ich študentov a vystavené diela tvorili kompaktný celok edukatívneho charakteru, v ktorom divák mohol porovnať prístupy jednotlivých škôl.
Počas konferencie vystúpilo so svojimi príspevkami šestnásť účastníkov. Všetky príspevky boli zamerané na problémy výtvarného umenia a výtvarnej edukácie vysokoškolských študentov. Predstavené boli oblasti a problematika prípravy v médiu grafiky (prof. dr. hab. Andrzej Markiewicz , prof. dr. hab. Alexander Olszewski, Gábor Roskó, egyetemi docens, Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD.), v médiu maľby (MgA. Petr Brožka, Ph.D., Dr. Dominika Sládková, M.A., Mgr. Jozef Baus, Mgr.art. Juraj Toman, ArtD.), v priestorových a materiálových médiách (Mgr. Jozef Lorenc, Věra Vejsová, akad.mal., Mgr.art. Eva Kleinová, ArtD., Daniel Szalai, akad.mal.). Problematika výtvarného projektu, didaktickej aplikácie, historicko-teoretických kontextov a prípravy študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky rozoberali príspevky doc. Lenky Vilhelmovej, akad.mal., PaedDr. Janky Satkovej, PhD., doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD., a Mgr. Martina Kratochvila, PhD.
Konferencia KOMPaRATIO spojená s výstavou niesla v sebe viaceré aspekty neustáleho reflektovania a zdokonaľovania pedagogických procesov. Konferencia KOMPaRATIO je výsledkom snahy a ochoty spolupracovať na úrovni katedry, fakulty, ale hlavne na medzinárodnej úrovni jednotlivých pracovísk. Dúfajme, že takéto podujatie bolo odrazovým mostíkom k ďalšej medzinárodnej spolupráci.
Autor článku: Mgr. Martin Kratochvil, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo