L3-banner-media

Projekt Lingvistický intervenčný program hodnotený ako excelentný

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhodnotila projekt APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program ako jeden z najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2010 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky. V najbližšom období bude APVV informovať širšiu verejnosť o výsledkoch riešenia excelentných projektov, ktoré boli dosiahnuté s finančnou podporou agentúry. V tejto súvislosti pripravuje I.Q 2016 brožúrku, ktorou chce prezentovať výber najúspešnejších projektov slovenskej vedy a techniky.
Zodpovednou riešiteľkou projektu APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program bola doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., a na UKF v Nitre bol riešený v rokoch 2011-2014 v odbore Cudzie jazyky a kultúry. Na jeho riešení sa podieľali riešitelia zo všetkých fakúlt UKF v Nitre a Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave. Išlo o aplikačný výskum v oblasti aplikovanej psycholingvistiky. Výsledky aplikovaného výskumu, t.j. 9 modulov lingvistického intervenčného programu pre anglický, nemecký a španielsky jazyk, boli diseminované priamo v praxi: v akademickej sfére prostredníctvom pozvaných prednášok a workshopov na slovenských univerzitách a na základných školách prostredníctvom aplikačných workshopov a prednášok.
Vedecké výsledky projektu boli publikované v karentovaných časopisoch a časopisoch indexovaných v databázach ISI WOK a Scopus, a tiež vo vedeckých monografiách a učebniciach vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách. Významnou vedeckou aktivitou riešiteľov projektu bola i medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra germanistiky a Katedra translatológie FF UKF v Nitre. Na konferencii si renomovaní vedci, odborní pracovníci, hostia z domácich a zahraničných inštitúcií ako i mladí vedci, doktorandi a postdoktorandi vymenili skúsenosti z oblasti aplikovanej lingvistiky a realizácie projektových aktivít. 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo