L3-banner-media

DOD 2021: Fakulta stredoeurópskych štúdií

Fakulta sa orientuje na vzdelávanie národnostných menšín, na učiteľstvo pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, cestovný ruch, manažment regionálneho cestovného ruchu, stredoeurópske areálové štúdiá či prekladateľstvo a tlmočníctvo.
 
Program DOD 10. a 11. februára 2021
14.00 – 14.30 Prezentácia Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v slovenskom jazyku a videochat o možnostiach štúdia na fakulte
14.30 – 15.00 Prezentácia Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v maďarskom jazyku a videochat o možnostiach štúdia na fakulte
 
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre
10. a 11. februára 2021
Prezentácia Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
  • stredoeurópske areálové štúdiá (bakalársky a magisterský stupeň štúdia)
10.00 Video prezentácia 
10.30 – 12.00 Diskusné fórum (priestor na otázky záujemcov o štúdium)
15.00 – 16.30 Diskusné fórum (priestor na otázky záujemcov o štúdium)
Link
 
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
10. februára 2021 od 16.00
Prezentácia Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
  • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry
  • prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarského jazyka a kultúry v kombinácii s anglickým/nemeckým/španielskym alebo slovenským jazykom
  • maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
Prednášajúci: riaditeľ ústavu doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., členovia ústavu a študenti

Ústav pre vzdelávanie pedagógov
11. februára 2021
Prezentácia Ústavu pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
  • predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským (bakalársky stupeň štúdia)
  • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (magisterský stupeň štúdia)
15.00 – 16.00 Prezentácia pracoviska a jeho ponuky štúdia prostredníctvom komentovanej prezentácie, živých vstupov a videoukážky
16.00 – 16.30 Rozhovor uchádzačov so zamestnancami pracoviska
16.30 – 17.00 Rozhovor uchádzačov so študentkami pracoviska
Ústav bude mať po celý čas aktívny chat.

Katedra cestovného ruchu
10. februára 2021
Prezentácia Katedry cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre a charakteristika študijných programov:
  • regionálny cestovný ruch (bakalársky stupeň štúdia)
  • manažment regionálneho cestovného ruchu (magisterský stupeň štúdia)
15.00 – 16.00 Video prezentácia študijného programu, výhod štúdia na UKF, FSŠ a KCR a perspektív uplatnenia na pracovnom trhu po úspešnom ukončení štúdia – v cestovnom ruchu aj v širšej perspektíve, predstavenie pracovníkov katedry, súčasných študentov a úspešných absolventov
16.00 – 17.00 Diskusné fórum s pracovníkmi, súčasnými študentmi katedry a s odborníkmi z praxe (priestor na otázky a odpovede pre záujemcov o štúdium – prostredníctvom chatu v aplikácii meet)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color