L3-banner-media

DOD 2021: Filozofická fakulta

Fakulta sa zameriava na humanitné, spoločenské a filologické vedy, pripravuje odborníkov v odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, histórie, verejnej správy a aj odborníkov pre tlmočníctvo a prekladateľstvo, zabezpečuje prípravu pedagógov pre 2. stupeň základných škôl, stredné a vysoké školy.
Streamujte s nami v online priestore. Konkrétne informácie nájdete na www.dod.ff.ukf.sk 
V stredu a vo štvrtok – vestibul začína o 14.00, učebne o 14.40.
Vestibul Filozofickej fakulty 
14.00 – 14.30 Prezentácia Filozofickej fakulty a ponuky štúdia pre ak. rok 2021/2022
14.30 – 14.40 Poznámky k organizácii prijímacieho konania
                       Inštrukcie k priebehu DOD 2021
14.30 – 18.00 Čet s prodekankou Malíčkovou a študentmi – členmi Akademického senátu
Moderuje doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie.
Môžete si pozrieť aj ponuku štúdia.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • študijné programy anglistika, sociológia – anglistika a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 15.00 Predstavenie katedry a života na nej
                       Prezentácia katedry formou komentovanej ppt
15.00 – 16.30 Vy sa pýtate, my odpovedáme (Ako sa u nás študuje? Čo vás čaká počas štúdia?
                       Kde sa po štúdiu môžete uplatniť? Zistite, čo vás zaujíma.)
                       Čet: odpovede na otázky záujemcov
16.30 – 17.00 O tajomstvách anglickej literatúry a kultúry
Moderuje Mgr. Ivana Horváthová, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra archeológie
 • študijné programy archeológia a archeológia – história
14.40 – 15.00 Prezentácia katedry formou komentovanej ppt
                       Profil a zameranie katedry
                       Čo ponúkame?
                       Prax
                       Laboratórium
                       Čo potrebuje záujemca na štúdium na katedre?
15.00 – 15.20 Čet: odpovede na otázky záujemcov
15.20 – 16.00 Repríza programu
Moderujú Mgr. Katarína Šimunková, PhD., a Mgr. Matej Styk, PhD.
Môžete si pozrieť video o katedre a katedrový web.
Katedra etnológie a folkloristiky
 • študijný program etnológia
14.40 – 15.40 Prečo svet potrebuje etnológov a etnologičky?
                       Stručne o tom, čo je etnológia a aké sú jej špecifiká (komentovaná ppt prezentácia, následné Q&A).
                       Všeobecné informácie o študijnom programe a špecifikách, zaujímavostiach a príležitostiach vysokoškolského štúdia (komentovaná ppt prezentácia s následnou diskusiou so súčasnými študentkami katedry, priestor aj na Q&A).
                       Nitrianska katedra etnológie – kto sme a čo robíme? Cez video dokrútky spoznáte pedagógov a pedagogičky katedry, ich aktivity a prepojenia s praxou.
                       Etnológia – odbor, ktorý má perspektívu! O možnostiach uplatnenia sa po štúdiu prostredníctvom profilov úspešných absolventov a absolventiek nitrianskej katedry etnológie.
15.00 – 17.00 Q&A čet: odpovede na otázky záujemcov
Moderujú a diskutujú Mgr. Miriama Bošelová, PhD., a študentky 1. ročníka Mgr. štúdia Klaudia Ťapajnová a Viktória Čolláková
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra filozofie
 • študijné programy filozofia, ruský jazyk v interkultúrnej komunikácii – filozofia, história – filozofia a učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
14.40 – 15.30 Prezentácia katedry: možnosti štúdia na katedre
                       Možnosti uplatnenia absolventov
15.00 – 16.30 Priebežný čet: odpovede na otázky záujemcov
Moderuje Mgr. Juraj Skačan, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra germanistiky
 • študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 15.10 Prezentácia katedry „Warum Deutsch, warum Nitra?“ (študijné programy, zahraničné študijné pobyty, mimovyučovacie aktivity katedry, zahraniční lektori, spolupráca s praxou, profil absolventa a uplatnenie v praxi vďaka nemčine) 
15.10 – 15.25 Rozhovor s absolventkou
15.25 – 15.45 Zo života katedry – video
16.00 – 17.00 Repríza programu
15.00 – 17.00 Otázky a odpovede (priebežný čet)
Moderujú Yannick Baumann, M.A., Mgr. Anikó Ficzere, Mag. Erzsébet Szabó, Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra histórie
 • študijné programy história, história – archeológia, história – filozofia, žurnalistika – história a učiteľstvo histórie v kombinácii
14.40 – 14.50 Predstavenie života na katedre
14.50 – 15.05 Prezentácia študijného programu história a medziodborových programov: história – filozofia, história – archeológia a žurnalistika – história
15.05 – 15.15 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii
15.15 – 15.30 Predstavenie života na katedre
15.30 – 15.45 Prezentácia študijného programu história a medziodborových programov: história – archeológia, história – filozofia, žurnalistika – história
15.45 – 15.55 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii
15.55 – 16.30 Čet: odpovede na otázky záujemcov
Moderujú: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., Mgr. Viktória Rigová, Mgr. Mária Molnárová
Môžete si vypočuť podcast o možnostiach štúdia na katedre a pozrieť web a Facebook katedry.
Katedra kulturológie
 • študijný program kulturológia
14.40 – 14.50 Uvítanie online hostí vedúcim katedry
14.50 – 15.10 Predstavenie katedry: základné informácie o študijnom programe, o aktivitách, profile absolventa, uplatniteľnosti v praxi, o spoločenskom a ekonomickom význame kulturológie)
15.10 – 15.25 Prof. PhDr. Július Fuják, PhD. o štúdiu, kultúre,...
                       Študenti a absolventi hovoria o svojej skúsenosti na katedre, o projektoch a možnostiach
15.25 – 15.40 Priebežný čet: otázky a odpovede
Moderujú Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., a Mgr. Adriana Švajdová.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu
 • študijný program riadenie kultúry a turizmu
14.40 – 15.10 Prečo študovať na KMKT: Čo zo mňa bude? Komentovaná ppt prezentácia s diskusiou.
15.10 – 15.40 Kultúra, tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo (štylizovaná prednáška s ppt prezentáciou)
15.40 – 16.10 Hotelierstvo, gastronómia, cestovné kancelárie (štylizovaná prednáška s ppt prezentáciou)
16.10 – 16.40 Marketing kultúry a turizmu v praxi KMKT (komentované ukážky zo študentských projektov)
15.00 – 17.00 Priebežný chat: odpovede na otázky záujemcov
Moderuje PhDr. Roman Zima, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
 • študijný program marketingová komunikácia a reklama 
15.00 – 15.30 Informácie o študijnom programe marketingová komunikácia a reklama
15.30 – 16.00 Študentský projekt Cirkulátor, spolupráca s praxou, „double degree“
16.00 – 16.30 Diskusia
Moderujú PhDr. Tomáš Koprda, PhD., a Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra muzeológie
 • študijný program pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
14.40 – 14.55 Informácie všeobecného charakteru o Katedre muzeológie a ponúkanom študijnom programe pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
14.55 – 15.10 Promo video: prezentácia „života“ na Katedre muzeológie aj mimo nej (študentské projekty, absolventi-študentom, terénna prax, exkurzie,...)
15.10 – 15.55 Informácie v kocke: informačná powerpointová prezentácia 
                       Priebežný čet: odpovede na otázky záujemcov
16.15 Repríza programu
Moderujú doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD., a Mgr. Daniel Bešina, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra náboženských štúdií
 • študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
14.40 – 14.50 Prezentácia: štúdium učiteľstva náboženskej výchovy 
15.00 – 15.10 Často kladené otázky o študijnom programe
15.10 – 16.50 Kolokvium: voľný rozhovor medzi záujemcami, pedagógmi a absolventkou o štúdiu
Moderuje doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra romanistiky
 • študijný program učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii a učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 15.40 Prezentácia ponuky štúdia na katedre 
                       Beseda so študentmi, doktorandmi a pedagógmi KROM
15.40 – 18.00 Priebežný čet: priestor pre osobné konzultácie s pedagógmi ohľadom štúdia na KROM
Moderuje PhDr. Natália Rusnáková, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra rusistiky
 • študijné programy ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, ruský jazyk v interkultúrnej komunikácii – filozofia a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 15.40 Predstavenie katedry: základné informácie o študijných programoch, o aktivitách, profile absolventa, uplatniteľnosti v praxi 
                       Ponuka stáží + predstavenie „života“ na katedre (podujatia Pedagógovia pre študentov, resp. Študenti pre pedagógov)
                       Ruský a ukrajinský jazyk naživo – ako učia lektorky ruského a ukrajinského jazyka
15.00 – 15.40 Priebežný čet: otázky a odpovede
Moderuje Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD.
Môžete si pozrieť krátke video a web katedry.
Katedra slovenského jazyka a literatúry 
 • študijné programy editorstvo a vydavateľská prax a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
14.40 – 16.00 Predstavenie katedry a ponuky štúdia
                       Aktivity na katedre
                       Štúdium slovenčiny v Nitre z pohľadu študentov (videoanketa)
                       Priebežne počas celého programu diskusia so záujemcami o štúdium formou četu.
Moderujú PhDr. Martina Taneski, PhD., a Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra sociológie
 • študijné programy sociológia a sociológia – anglistika 
14.40 – 16.00 Privítanie účastníkov
                       Úvodné slovo vedúceho katedry
                       Prezentácia katedry
                       Diskusia
15.00 – 16.00 Priebežný čet: otázky a odpovede
Moderujú PhDr. Monika Štrbová, PhD., a Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra translatológie
 • študijné programy prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii dvoch z nasledovných jazykov: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra 
14.40 – 15.10 Život na KTR a možnosti štúdia
15.10 – 15.30 Kvízmánia: Čo ste (ne)vedeli o dabingu, titulkoch a tlmočení
15.30 – 15.50 Nájdené v preklade: Spoznajte čaro prekladateľského umenia (workshop)
16.10 – 16.30 Na rovinu: O štúdiu so študentmi (diskusia so študentmi)
Moderuje PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
Môžete si pozrieť web katedry.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky 
 • študijné programy aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce a učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
14.40 – 14.50 Vitaj u nás – na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre
14.50 – 15.00 Prezentácia študijných programov aplikovanej etiky s Líviou Šebíkovou: aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce (bakalárske štúdium), aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo (magisterské štúdium)
15.00 – 15.10 Prezentácia učiteľských študijných programov s Andreou Leskovou: učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií (bakalárske a magisterské štúdium)
15.10 – 15.30 Freestyle na etike: fotky, videá, rozhovory
15.30 – 16.00 Čo neprehliadnuť medzi riadkami a čo nepreskočiť?
15.30 – 15.40 Princípy udržateľnosti systému morálnych noriem s Petrom Kocinom – jediným Slovákom, ktorý je členom medzinárodnej siete akademikov so záujmom o medzinárodné právo a politiku v Afrike
15.40 – 15.50 Etická výchova ako inšpirácia na každý deň. Ako byť lepším človekom, ako spolupracovať, pomáhať, ako byť sám sebou a vedieť žiť s druhými s Igorom Lomnickým – garantom etickej výchovy a členom celoslovenskej predmetovej komisie, dlhoročným pedagógom venujúcim sa príprave učiteľov a učiteliek etickej výchovy a koordinátorom pedagogickej praxe.
15.50 – 16.00 O koučingu. Odomkni svoj skrytý potenciál s Janou Bartal – odbornou asistentkou na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, ktorá sa profiluje na oblasť
manažérskej etiky.
16.00 Nekončime, začíname...! Vidíme sa na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky.
Moderujú Mgr. Lívia Šebíková, PhD., a Mgr. Štefan Mikla.
Môžete si pozrieť prezentačné video a web katedry.
Katedra žurnalistiky
 • študijné programy žurnalistika a žurnalistika – história 
14.40 – 15.10 Predstavenie katedry a informácie o ponuke štúdia
Moderujú Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD., a doc. PhDr. Jitka Rožňová, PhD., vedenie katedry.
15.10 – 15.35 Mediálne centrum ako priestor pre praktické skúsenosti a výučbu
Moderuje Mgr. Martin Kabíček, riaditeľ Mediálneho centra FF UKF v Nitre.
15.35 – 16.00 Predstavenie študentského časopisu Občas Nečas
Moderuje Barbora Libayová, šéfredaktorka.
16:00 – 16:15 Voľná diskusia záujemcov o štúdium s pracovníkmi katedry, MC a študentkou
15.00 – 16.15 Priebežný čet
Môžete si pozrieť web katedry.
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie 
 • študijné programy estetika a učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii
14.40 – 14.45 Est-trailer. Študentská ambasádorka estetiky Bernadette Pažitná uvádza...
14.45 – 15.15 Študovať podmanivé umenie(?)
Kto sme. O ÚLUK. O štúdiu estetiky a estetickej výchovy v kombinácii. Profil a uplatnenie absolventa. Projekty a spolupráca ÚLUK s inými inštitúciami a organizáciami vo fotodokumentácii a video-zostrihoch. Po(p)strehy Juraja Malíčka (pár slov o estetike, živote, vesmíre a vôbec + aktuálne knižné a filmové tipy). O absolventoch.
Moderujú Mgr. Martin Boszorád, PhD., a Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
15.15 – 15.55 Dva pohľady do kaleidoskopu: 1. Báseň ako čin? Hana Zeleňáková rozpovie o poézii, ktorá sa nielen číta, ale doslova deje. Zbierka básní nemusí skončiť na poličke – čítanie môže pokračovať, dokonca sa premeniť na gesto, akciu, čin. 2. Kto sme a kam kráčame? Eva Pariláková bude premýšľať o súčasnom umení ako prekvapivej ceste a o tom, či dokáže vyjadriť, kým naozaj sme.
15.00 – 16.30 Priebežný čet s uchádzačmi
Môžete si pozrieť web katedry.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color