L3-banner-media

DOD UKF 2022: Fakulta prírodných vied a informatiky

DOD nov FPVaI

Biológia

Kde nás nájdete:
 • Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, Instagrame @fpvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.
Čo sme pre vás pripravili:
9.00 – 12.00
 • Dostanete podrobné informácie o možnostiach štúdia biológie a učiteľstva biológie.
 • Porozprávame sa o tom, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Povieme si o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Stretnete sa s pracovníkmi a študentmi pracoviska.
 • Prezriete si naše odborné učebne a oboznámite sa s ich jedinečným zameraním.
 • Uvidíte, že štúdium neprebieha len v laboratóriu, ale aj na exkurziách a terénnych cvičeniach na Slovensku a v Európe.
 • Počas prehliadky našich laboratórií uvidíte typické pracovné postupy oboznámite sa s pojmami ako extrakcia, homogenizácia, separácia, chromatografia,
 • Prezriete si množstvo známych aj menej známych rastlín, ktoré sú využívané človekom.
 • Spoznáte postup určovania liečivých, jedovatých, okrasných a úžitkových rastlín.
 • Preskúmate ukážky zoologických zbierok.
 • Zaujímavou formou vám naši profesori porozprávajú ako prebieha analýza ľudských kostí (určenie veku, pohlavia, patológie a pod., rekonštrukcia tváre).

Ekológia a environmentalistika

Kde nás nájdete:
 • Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, Instagrame @fpvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.

Čo sme pre vás pripravili:
9.00 – 12.00

 • Oboznámite sa so študijnými programami Aplikovaná ekológia a environmentalistika.
 • Uvidíte ukážky interaktívneho prepojenia životného prostredia s IT svetom.
 • Absolvujete virtuálne prechádzky cez výnimočné svetové ekosystémy.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov pre 21. storočie.
 • Zistíte, ako riešime prepojenie vzdelávania na prax a aktuálne problémy životného prostredia.
 • Oboznámite sa s možnosťami širokého uplatnenia absolventov vo vedeckom výskume, aplikačných, plánovacích, riadiacich a rozhodovacích inštitúciách nielen v problematike životného prostredia, ale aj v súvisiacich oblastiach.
 • Vyskúšate si bohaté softvérové (GIS, DPZ), laboratórne a prístrojové vybavenie.
 • Zistíte, ako prebieha výskum zameraný na manažment krajiny a prírodných zdrojov, hodnotenie dopadu ľudských aktivít na životné prostredie, monitoring životného prostredia, ekosystémové služby, ekológia rastlín a živočíchov, rizikové faktory v krajine.
 • Zažijete prelet nad chránenými územiami.
 • Zistíte, ako sa modeluje riešenie environmentálnych problémov vo virtuálnej realite.
 • Vyskúšate si modelovanie vlastnej 3D krajiny v geografických informačných systémoch (GIS) - bez klávesnice a myši.
 • Nasimulujete procesy v krajine s použitím GIS.

Fyzika

Kde nás nájdete:
 • Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, Instagrame @fpvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.
Čo sme pre vás pripravili:
9.00 – 12.00
 • Získate podrobný prehľad o možnostiach štúdia v študijných odboroch Fyzika – fyzika materiálov a Fyzika – učiteľstvo v kombinácii.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Stretnete sa s pracovníkmi a študentmi pracoviska.
 • Absolvujete prehliadku výskumných laboratórií spojenú s praktickými ukážkami zaujímavých pokusov.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Vyskúšate si meranie termofyzikálnych, mechanických a elektrických vlastností materiálov.
 • Uvidíte ukážky jednoduchých fyzikálnych experimentov.
 • Zapojíte do fyzikálneho merania s tabletmi.
 • Oboznámite sa s prístrojmi a postupmi analýzy fyzikálnych vlastností a javov.
 • Zistíte, ako prebieha meranie teplotnej mapy pomocou termokamery.
 • Nájdete inšpiráciu, ako sa môžete zapojiť do popularizačných aktivít, stať sa vedúcim vo fyzikálnom tábore, organizovať vedecko-popularizačné podujatia.

Geografia, regionálny rozvoj a turizmus

Kde nás nájdete:
 • Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, Instagrame @fpvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.
Čo sme pre vás pripravili:
9.00 – 12.00
 • Získate dôležité informácie o študijných programoch Geografia v regionálnom rozvoji a Učiteľstvo geografie v kombinácii.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Uvidíte ukážky postupov terénneho výskumu.
 • Dostanete prehľad a pozriete si fotky o nami organizovaných domácich a zahraničných exkurziách.
 • Zistíte, čo znamená GIS a aký významný nástroj geografie sa jedná.
 • Uvidíte ukážky prác v geografickom informačnom systéme ArcGIS.
 • Prejdete sa výstavou fotografií z expedícií z krajín sveta.
 • Inšpirujte sa prezentáciami tvorivej činnosti študentov.
 • Prezriete si záverečné práce, ŠVOČ, postery, mapové výstupy.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Ukážka identifikácie drahých kameňov.
 • Preskúmate zbierkový fond kameňov gemologického laboratória.
 • Prelistujete si vybrané publikácie katedry.
 • Porozprávame sa, aké športovo-vzdelávacie akcie, a prednášky pre študentov organizujeme.

Chémia

Kde nás nájdete:
 • Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, Instagrame @fpvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.
Čo sme pre vás pripravili:
9.00 – 12.00
 • Oboznámite sa s možnosťami štúdia a našimi študijnými programami.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Zúčastníte sa prehliadky moderných chemických laboratórií a učební.
 • Pozriete si video-prezentácie zaujímavých pokusov.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Zistíte, na čo slúžia špecializované laboratóriá EPR a fluorescenčnej spektroskopie, biochemické laboratórium, laboratórium atómovej absorpčnej spektroskopie, laboratóriá pre cvičenia z organickej, anorganickej a analytickej chémie ako aj laboratórium fyzikálnej chémie a didaktiky chémie.
 • Stretnete sa s pracovníkmi a študentmi pracoviska.
 • Ukážeme vám, aké popularizačné aktivity organizujeme pre žiakov základných a stredných škôl.
 • Dozviete sa, aké odborné prednášky a semináre organizujeme.

Informatika

Kde nás nájdete:
 • Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, Instagrame @fpvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.
Čo sme pre vás pripravili:
9.00 – 12.00 v polhodinových intervaloch
 • Dozviete sa, čo všetko z informatiky u nás môžete študovať, na čo sa môžete špecializovať a prakticky si mnohé veci vyskúšate.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich IT odborníkov ako sú softvéroví inžinieri, programátori, dátoví vedci, odborníci na hardvér, softvér, IoT, a ako sa pripravujú učitelia informatiky.
 • Prediskutujete so študentmi obsah jednotlivých predmetov.
 • Otestujete si svoje programátorské schopnosti.
 • Porozprávame vám o aktuálnych možnostiach spolupráce s firmami.
 • Prejdeme si ponuku stáží a odbornej praxe počas štúdia.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Ukážeme vám moderné vybavenie našich učební a laboratórií.
 • Oboznámite sa s možnosťami absolvovania časti štúdia v zahraničí.
 • Dešifrujeme skratky AI, ML, IoT, VR a AR a prakticky si ich vyskúšate.
 • Vytvoríte hru v Unity.
 • Navrhnete 3D grafiku v Blenderi.
 • Ukážeme si, ako sa vytvárajú a tlačia 3D modely.
 • Ukážeme vám vydarené študentské projekty.
 • Zistíte, ako prebieha rozpoznávanie tváre a kde všade sa dá využiť.
 • Pozriete si ukážky programov, ktoré pripravili naši študenti.
 • Dozviete sa, aké zaujímavé podujatia organizujeme a ako sa môžete do nich zapojiť.

Matematika, štatistika a finančná matematika

Kde nás nájdete:
 • Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, Instagrame @fpvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.
Čo sme pre vás pripravili:
9.00 – 12.00 v hodinových intervaloch
 • Získate podrobné informácie o našich študijných programoch Učiteľstvo matematiky v kombinácii a Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve.
 • Prediskutujete so študentmi študijné plány a zaujímavé predmety.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Oboznámite sa s profilom a uplatnením absolventov jednotlivých študijných programov.
 • Ukážeme vám moderné materiálne vybavenie a priestory katedry.
 • Uvidíte praktické ukážky výučby v priestoroch katedry.
 • Zistíte, ako efektívne využiť počítače a tablety v štúdiu matematiky.
 • Vytvoríte a pozriete si 3D kino v Geogebre.
 • S využitím špeciálnej aplikácie v mobile spoznáte okolie univerzity a vyriešite sadu zaujímavých matematických úloh o reálnych objektoch.
 • Inšpirujete sa, ako sa zapojiť do popularizačných podujatí matematiky.
 • Oboznámite sa s našimi pracovníkmi a študentmi.
 • Dozviete sa, ako sa zapojiť do nami organizovaných vedeckých a populárno-náučných aktivít.

Ekonomika a manažment

Kde nás nájdete:
 • Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, Instagrame @fpvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.
Čo sme pre vás pripravili:
9.00 – 12.00
 • Získate všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia, našich študijných programoch.
 • Formou voľnej diskusie so súčasnými študentmi študijného programu Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii dostanete odpovede na vaše zvedavé otázky.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Podiskutujete so študentmi, ako sa u nás študuje a aké ponúkame možnosti sebarealizácie študentov.
 • Otestujete sa v teste finančnej gramotnosti.
 • Oboznámite sa s pracovníkmi a študentmi pracoviska.
 • Porovnáte svoje výsledky v teste ekonomickej gramotnosti.
 • Uvidíte, ako funguje cvičná firma.
 • Zistíte, ako funguje a aká dôležitá je komunikácia.
 • Oboznámite sa s tým, ako sa manažérsky správne rozhodnúť.
 • Preveríte si, ako ste na tom s pozornosťou, kreativitou a improvizáciou.
 • Preštudujeme spoločne študijné plány.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color