L3-banner-media

DOD UKF 2022: Pedagogická fakulta

DOD nov PF

Hlavný program

Čas: 9.00 – 12.00
Miesto: Dražovská 4, budova PF UKF
9.00 a 11.00 Prezentácia študijných programov a možností štúdia na PF UKF v Nitre, Učebňa D-1 (prízemie)
10.00 Vernisáž AUDIT/Zima 2022 – výstava študentských prác v Galérii Univerzum PF UKF, Galéria univerzum PF UKF (suterén)

Katedra hudby

Čas: 10.00 – 13.00
Miesto: Dražovská 4, Pavilón hudby
10.00 – 12.00 Ansámblový a sólový spev – náčuv hodiny ansámblového a sólového spevu muzikálových a filmových piesní. V prípade záujmu individuálna konzultácia uchádzačmi pripravených muzikálových a filmových piesní.
Vedie: Mgr. Ivana Lacková, učebňa DRG-108
10.00 – 12.00 Práca so zvukom – prezentácia špecializácie zvuková tvorba študijného programu učiteľstvo hudobného umenia a workshop o možnostiach práce so zvukom (praktické ukážky nahrávania, úpravy, strihu a editácie zvuku).
Vedie: doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD., učebňa DRG-106
10.30 – 12.00 Interpretačný seminár (workshop) – spoločný interpretačný seminár (workshop) pre všetky nástroje (klavír, husle, flauta, akordeón, organ, gitara) a sólový spev. Na workshope sa uchádzači zoznámia so zameraním praktických predmetov, zistia aké sú možnosti umeleckej realizácie, oboznámia sa s aktivitami Katedry hudby a tiež môžu konzultovať repertoár v prípade uskutočnenia prijímacích pohovorov. Súčasťou semináru (workshopu) sú vystúpenia študentov Katedry hudby.
Vedie: doc. Mgr. Alena Kručayová, PhD., učebňa DRG0001B
11.30 – 13.00 Jazzový a moderný tanec – prezentácia špecializácie hudobnodramatická tvorba študijného programu učiteľstvo hudobného umenia, tvorivá dielňa pre záujemcov o tanec, kde sa môžu zoznámiť s tvorbou a nácvikom choreografie tanečných vystúpení.
Vedie: Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD., DRG0S050
11.00 – 12.30 Workshop hereckej improvizácie – prezentácia špecializácie hudobnodramatická tvorba študijného programu učiteľstvo hudobného umenia, tvorivá dielňa pre záujemcov o hudobnodramatické umenie, kde sa môžu zoznámiť so základmi hereckej improvizácie prostredníctvom série cvičení a hier.
Vedie: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD., DRG0111

Katedra anglického jazyka a kultúry

Čas: 10.00 – 12.00
Miesto: Dražovská 4, učebňa 218, 2. poschodie
10.00 – 10.20 Who is a good English teacher? (Aký je dobrý učiteľ angličtiny?)
doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
10.20 – 10.40 Around the World – program Erasmus+ pre študentov
Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.
10.40 – 11.00 A Giving Tree – kreatívny metodicko-literárny workshop
Bc. Kristina Ćmelik, Bc. Anja Hrćan
11.00 – 11.20 Pursue your passions and teach English – kreatívny workshop
Daniela Verešová, Terézia Guttenová, Jakub Hlavačka
11.20 – 12.00 Diskusia učiteľov a študentov KAJK s uchádzačmi o štúdium

Katedra pedagogiky

Čas: 10.00 – 12.00
Miesto: Dražovská 4, priestory KPG, 3. poschodie
10.00 – 12.00 Cyklická prezentácia Katedry pedagogiky s možnosťou diskusie s jednotlivými členmi katedry a študentmi jednotlivých študijných programov
Ponuka workshopov:
10.00 – 11.00 „Dieliky“ predškolskej a elementárnej pedagogiky
Cieľom workshopu je oboznámiť sa s obsahovým a činnostným zameraním študijných programov Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie prostredníctvom hrových aktivít a interaktívnych úloh. V jednotlivých činnostiach budú zábavnou formou predstavené predmety štúdia v rámci jazykovej a literárnej, matematickej, hudobnovýchovnej, telovýchovnej, výtvarnej a pedagogicko-psychologickej oblasti. K jednotlivým predmetom záujemcom poskytneme informácie o štúdiu.
10.00 – 11.00 Prezentačné zručnosti
Workshop je zameraný na sprostredkovanie tipov pre vytvorenie kvalitnej a efektívnej prezentácie. Orientuje sa na rôznorodé spôsoby práce s publikom a problémovými účastníkmi, ale aj hľadanie odpovede na otázky, ako eliminovať stres pri vystupovaní pred skupinou. Záujemcovia budú mať možnosť zoznámiť sa so súčasnými trendami v oblasti virtuálneho vzdelávania, ktoré si budú mať možnosť vyskúšať si na vlastnej koži. Vzdelávanie dospelých je budúcnosť, tak poď do toho s nami!
10.00 – 11.00 Pedagogikou k poznaniu učiteľského povolania/poslania
Workshop je zameraný na spoznanie odboru pedagogika a pedagogiky v kombinácii. Spoločne vylúštite základné pojmy týkajúce sa predmetného odboru. Záujemcovia sa oboznámia s vyučovacími predmetmi, s ktorými sa stretnú počas štúdia zábavnou formou. Okrem spoznávania pojmov a vyučovacích predmetov budú viesť diskusie o výhodách štúdia pedagogiky, o využití jej potenciálnu v praxi a môžu si vyskúšať aj praktické aktivity, ktoré sú súčasťou vybraných predmetov.
10.00 – 11.00 Čo nás skutočne motivuje?
Čo motivuje spolupracovníkov? Ako ľahšie implementovať organizačné zmeny? Tieto otázky si kladú mnohí manažéri a personalisti a sú jedny z kľúčových pre efektivitu tímovej spolupráce, účinnú komunikáciu, angažovanosť a pracovnú spokojnosť pracovníkov. Prostredníctvom interaktívneho workshopu z dielne Manažmentu 3.0 účastníci zábavnou formou zistia, čo ich motivuje, ktoré motivátori a ako veľmi sú pre nich dôležité. Dozvedia sa, v čom sa odlišuje vnútorná motivácia od vonkajšej a v akej organizačnej kultúre sa budú cítiť najlepšie.

Katedra pedagogickej a školskej psychológie

Čas: 10.00 – 12.00
Miesto: Dražovská 4, učebňa 422A, 4. poschodie
10.00 – 14.00 Panelová prezentácia Katedry pedagogickej a školskej psychológie a voľná diskusia s prítomnými členmi katedry a študentmi (prízemie, foyeur PF UKF).
10.00 – 14.00 Orientačná diagnostika profesijných preferencií študentov (4. poschodie, miestnosť č. 422A)
Priebežné diagnostikovanie a vyhodnotenie individuálnych profesijných preferencií študentov stredných škôl. Záujemci získajú vhľad do štruktúry svojich osobnostných predpokladov pre výber študijného smerovania alebo perspektívneho povolania. Diagnostikou a vyhodnotením záujemcov budú sprevádzať študenti magisterského štúdia Učiteľstva psychológie v kombinácii pod vedením kariérového poradcu doc. PhDr. Viktora Gatiala, PhD.

Katedra techniky a informačných technológií

Čas: 10:00 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, priestory KTIT
10.00 – 11.30 Workshop 1 – Vzdelávanie v technike (priestory KTIT) – technológie spracovania technických materiálov, prezentácia moderných technológií výučby s podporou IKT, ukážky laboratórnych cvičení a zaujímavostí a špecifík jednotlivých študijných programov, prezentácia experimentov, prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry spojená s multimediálnou prezentáciou katedry; úprava digitálnej fotografie v online prostredí, možnosti využitia moderných online nástrojov na úpravu digitálnej fotografie.
10.00 – 11.30 Workshop 2 – Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce (priestory KTIT) – špecifiká študijného programu VDB, prezentácia experimentov v oblasti bezpečnosti práce, ukážky výučby v študijnom programe Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce, prezentácia edukačných a vedeckovýskumných aktivít katedry v oblasti BOZP spojená s multimediálnou prezentáciou katedry, zapojenie študentov do výskumnej práce a práca s interaktívnou tabuľou.

Katedra telesnej výchovy športu

Čas: 10.00 – 13.00
Miesto: Dražovská 4, učebňa D3, prízemie PF, priestory KTVŠ, Tr. A. Hlinku 1
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Divinec, PhD.
10.00 a 11.00 Prezentácia možností štúdia na KTVŠ – špecifiká študijných programov Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a Šport a rekreácia ako prípravy budúcich učiteľov a odborníkov v oblasti športu, ukážky výučby a uplatnenia absolventov, prezentácia výskumných projektov a možností vedeckého rastu (Bc., Mgr., PaedDr., PhD.) na KTVŠ PF UKF. Prezentácia (Dražovská 4, učebňa D3, prízemie)
10.00 – 12.00 Informačno-konzultačný stánok pre záujemcov o štúdium na KTVŠ PF UKF spojený s ukážkami diagnostiky vybraných ukazovateľov v telesnej výchove a športe (budova PF, prízemie)
10.00 – 13.00 Prezentácia priestorov Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre (priestory KTVŠ, Tr. A. Hlinku 1).

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy

Čas: 10.00 – 12.00
Miesto: Dražovská 4, 5. poschodie
Kontaktná osoba: Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD.
10.00 AUDIT/Zima 2022 – vernisáž výstavy študentských prác v Galérii Univerzum PF UKF, kurátor výstavy doc. Mgr. Jozef Baus, (budova PF UKF, Galéria univerzum PF UKF – suterén)
10.00 – 10.45 Voľný vstup do učební s prebiehajúcou výučbou (5. poschodie):
  • Kresba – maľba, vyučujúci Mgr. art. Juraj Toman, ArtD., veľký a malý ateliér (DRB-511 a DRB-512)
  • Nové výtvarné médiá, vyučujúci Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., digitálny ateliér (DRB-514)
  • Didaktika výtvarnej výchovy, vyučujúca PaedDr. Janka Satková, PhD., Polyfunkčná učebňa (DRB-515)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color