L3-banner-media

Divadelný festival v znamení dobrodružstva

Už 17. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy zorganizovali v dňoch 20. až 22. apríla 2016 Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s odborom školstva Okresného úradu v Nitre. Festival slávnostne otvorili a zároveň povzbudili žiakov a študentov škôl prodekani fakulty doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., PhDr. Ľuboš Török, PhD., a metodici Katedry anglistiky a amerikanistiky prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. a doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. Zdôraznili význam festivalu ako platformy, ktorá zaujímavo prepája akademické prostredie s prostredím základných, stredných a jazykových škôl. Vyzdvihli i tému dobrodružstva, ktorá predstavuje pre nás všetkých spontánnosť a kreativitu v konaní, myslení a rozhodovaní. Taktiež pripomenuli, že divadelný festival má skutočne dlhoročnú tradíciu, ktorá svedčí o jeho obľúbenosti i zmysluplnosti.
V tomto roku sa na pódiu v univerzitnej aule vystriedalo 32 predstavení, ktoré spolu so svojimi žiakmi a študentmi pripravili učitelia ZŠ, SŠ, gymnázií a jazykových škôl v rôznych cudzích jazykoch. Prvé dva dni patrili vystúpeniam prevažne v anglickom jazyku a dvom vystúpeniam v nemeckom a francúzskom jazyku. Posledný deň sme mohli okrem anglického jazyka počuť z pódia nemčinu, ruštinu i španielčinu. Nadšenie, radosť a odvahu z divadelných vystúpení spoločne zdieľalo viac ako 600 detí a študentov škôl z ďalekého (Hradec Králové, Námestovo, Malacky a i.) i blízkeho okolia (Nové Zámky, Topoľčany, Levice, Pohranice, Nitra a i.). Počas troch dní amatérski herci postupne odhaľovali jedinečné pohľady na tému dobrodružstvo. Každé z predstavení v sebe obsahovalo kreativitu, emotívnosť, odvahu, dramatickosť i vtip.
V neposlednom rade treba spomenúť, že festival sa každoročne realizuje v úzkej spolupráci pedagógov Filozofickej fakulty so študentskou komunitou. Študenti na podujatí participujú širokým spektrom aktivít, ktoré zahŕňajú napríklad propagáciu podujatia v médiách, prípravu úvodných predstavení, moderovanie, prípravu audiovizuálnych záznamov, účasť v porote a iné. Festival je aj v tomto smere nesmierne podnetným a obohacujúcim priestorom, ktorý prináša stimuly a poskytuje možnosti rozvíjania praktických skúseností študentov rôznych programov a aprobácií.
Autor článku: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Autori fotografií: Soňa Rajská, Matej Matuška, Katarína Švonavcová (študenti 2. ročníka Masmediálnej komunikácie s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka)
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo