L3-banner-media

Tímová súťaž Matematický B-deň opäť úspešná

Katedra matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre zorganizovala minulý rok už piaty ročník tímovej súťaže Matematický B-deň, ktorej celoslovenské vyhodnotenie sa konalo dňa 26. apríla 2016 v Žiline. Zúčastnilo sa ho desať najlepších tímov z celého Slovenska spolu so svojimi učiteľmi matematiky. Okrem diplomov im boli odovzdané aj hodnotené publikácie zamerané na objavné vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov.
Súťaže Matematický B-deň sa v roku 2015 na Slovensku zúčastnilo 30 tímov, spolu 120 žiakov zo 14 škôl z miest: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Levice, Michalovce, Nitra, Šaľa, Sučany, Poprad, Topoľčany a Žilina. Žiaci riešili problém „presúvania predmetu v chodbe, ktorej časti sú na seba kolmé“. V zadanom texte sa nachádzali vysvetlené základné matematické pojmy týkajúce sa danej reálnej situácie a, samozrejme, otvorené matematické úlohy, výzvy k originálnemu skúmaniu v matematike, ktorých riešenie na konci súťaže, po maximálne siedmych hodinách, žiaci odovzdali. Odovzdávalo sa jedno vypracovanie, jedna správa za celý tím.
Desať expertov – pracovníkov, doktorandov a externých spolupracovníkov Katedry matematiky FPV UKF v Nitre - posudzovalo 23 riešení, z každej zúčastnenej školy maximálne dve riešenia.
Katedra matematiky FPV UKF v Nitre tímovú súťaž Matematický B-deň organizuje v spolupráci s Freudenthalovým ústavom pre vyučovanie prírodovedných predmetov a matematiky pri Univerzite v Utrechte, Holandsko. Súťaž začala ako jedna z aktivít medzinárodného projektu 7RP PRIMAS. V Holandsku má tradíciu od roku 1999 a vznikla na podnet holandskej vlády hodnotiť nielen obsahové, ale aj procedurálne vedomosti 17-ročných žiakov z matematiky. Písmeno B v názve je odvodené od slova bádať, skúmať v matematike. Zadanie súťaže každý rok tvorí tím odborníkov na Univerzite v Utrechte v Holandsku.
Organizátorov veľmi teší veľký záujem o súťaž z radov žiakov a tiež učiteľov matematiky na stredných školách.
Autor článku: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Autor fotografií: Ing. Tomáš Pňaček, UIaKT - OMT, Žilinská univerzita
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo