L3-banner-media

UKF v Nitre má nový Pavilón hudby

Vo štvrtok 26. mája 2016 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre slávnostne otvorili nový Pavilón hudby, ktorý je v slovenskom univerzitnom prostredí unikátny svojím charakterom, architektonickým riešením a funkčným využitím. V budove sa nachádzajú priestory na výučbu študijných programov Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ako aj pre odborné disciplíny vo viacerých pedagogických, umelecko-výchovných a humanitných odboroch akreditovaných na univerzite. Objekt disponuje multifunkčnou miestnosťou určenou na didaktické, koncertné, divadelné a prednáškové aktivity, ďalej priestrannou baletnou sálou, zvukovým laboratóriom a súborom učební na výučbu teoretických predmetov.
Ako povedal vo svojom príhovore rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., „dnešné otvorenie novej budovy Pedagogickej fakulty je nielen pre samotnú fakultu, ale aj celú univerzitu naplnením jedného z jej dlhodobých zámerov. Jednou z ambícií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je byť modernou a dynamickou školou európskeho rozmeru.“
Objekt vybudovali v rokoch 2014 a 2015 na základe celouniverzitného projektu s názvom „Rozvojom infraštruktúry k zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na UKF v Nitre“. Stal sa prioritnou investičnou rozvojovou aktivitou UKF v Nitre. S výstavbou sa začalo v júli 2014, stavba bola ukončená 30.9.2015 a skolaudovaná 15.12.2015. Bola financovaná zo Štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj zo zdrojov univerzity. Celkové náklady na realizáciu stavby v roku 2015 predstavovali sumu 2 300 512,48  €, z toho 1 771 451,76 EUR bolo preinvestovaných zo štrukturálnych fondov. Okrem financovania výstavby bol zabezpečený aj nákup nábytku. Celkovo sa do zakúpenia nábytku do novej stavby investovalo 82 000  €, z toho 48 888,71 €  bolo hradených z vyššie uvedeného projektu ŠF.
„V tejto budove bude znieť hudba vo všetkých jej žánrových podobách: od ľudovej, cez klasickú, muzikálovú, džezovú, populárnu, i hudbu ako súčasti tanečného a hudobno-dramatického umenia,“ informovala dekanka Pedagogickej fakulty prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. „Bude ju počúvať, interpretovať a tvoriť viac než tisíc študentov a pedagógov pedagogických a humanitných študijných odborov Pedagogickej fakulty, Filozofickej fakulty i Fakulty stredoeurópskych štúdií našej univerzity. Veľkorysé a reprezentatívne priestory Pavilónu hudby poskytujú široké možnosti pre hudobné, tanečné a hudobno-dramatické umenie, muzikologický akustický výskum, koncertné a vedecké podujatia, divadelné predstavenia a ďalšie kultúrne aktivity.“ Podľa jej slov v „Katedrále hudby“, ako budovu metaforicky nazvala, nájdu priestor pre vzdelávanie a svoju umeleckú realizáciu všetky vekové kategórie: predškoláci, školáci, študenti i seniori v rámci programov Univerzity tretieho veku.
Veríme, že nové priestory fakulty vytvoria optimálne predpoklady na prácu pedagógov, výučbu študentov a zabezpečia im ešte vyšší štandard vzdelávania, a že otvorenie a sprístupnenie Pavilónu hudby vytvorí inšpiratívne a motivujúce prostredie na realizáciu plánov, ktoré bude vždy naplnené tvorivou prácou a príjemnou atmosférou.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko
Autor videoreportáže: Mediálne centrum FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo