L3-banner-media

UKF v Nitre zostáva univerzitnou vysokou školou

Dobre nastúpenú cestu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre potvrdila Akreditačná komisia schválením splnenia všetkých kritérií potrebných ku komplexnej akreditácii. Oficiálnym listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom zo dňa 17. mája 2016 bolo rektorovi UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomírovi Zelenickému, CSc., v súlade s ustanovením paragrafu 85 zákona oznámené, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zostáva univerzitnou vysokou školou.
Univerzita v súčasnosti ponúka všetky tri stupne štúdia – bakalárske, magisterské a doktorandské. Na každom z nich má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry, fakulty i ostatných fakúlt, dokonca i z ponuky iných vysokých škôl. Týmto spôsobom sa môže aktívne podieľať na obsahovej tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a individuálnom tempe.
Štúdium sa realizuje na piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta) výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré sa uskutočňujú v dennej alebo externej forme štúdia.
Uchádzači o štúdium majú ešte možnosť sa v súčasnosti dodatočne prihlásiť na našu univerzitu. Fakulta stredoeurópskych štúdií a Pedagogická fakulta vyhlásili dodatočné prijímacie konania na bakalárske a magisterské študijné programy, a Filozofická fakulta na novoakreditovaný magisterský študijný program.
 
Spracovalo: Oddelenie médií UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo