L3-banner-media

Katedra archeológie získala vedeckú knižnicu z Nemecka

Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získala významnú vedeckú knižnicu, a to formou daru z Nemecka. Ide o pozostalosť Dr. Eckeharta Schuberta (1934 - 2006), ktorý bol dlhoročným vedeckým pracovníkom Rímsko-germánskej komisie (Römisch-Germanische Kommission - RGK) Nemeckého archeologického ústavu (Deutsches Archäologisches Institut - DAI) vo Frankfurte nad Mohanom, kde v rokoch 1980 - 1999 viedol vedeckú knižnicu inštitútu. Knižnú pozostalosť venovala našej katedre jeho manželka Anna Helena Schubertová. Knihy boli vyzdvihnuté v meste Olpe v spolkovej republike Severné Porýnie-Vestfálsko a prevezené do Nitry kamiónovou prepravou dňa 11. júna 2016.
Ide o rozsiahlu archeologickú vedeckú knižnicu, ktorú pán Dr. Schubert za svojho života nazhromaždil. Knižnica obsahuje výnimočné antikvárne kusy z 19. a prvej polovice 20. storočia, početné monografie tematicky zamerané na praveké a protohistorické obdobia a edície hodnotných časopisov (Berichte der Römisch-Germanischen Komission, Germania, Fundberichte aus Hessen, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums) a kníh/zborníkov (Ausgrabungen in Manching, Römisch-Germanische Forschungen, Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Handbuch der Altertumswissenschaften, a mnohé iné). Knižnica bola ohodnotená v roku 2007 licencovaným odborným vydavateľstvom Dr. Rudolf Habelt GmbH. na vyše 20 000 Eur.
Ako informovala vedúca Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Noémi Beljak Pažinová, „pani Anna Helena Schubertová darovala knižnicu Katedre archeológie UKF, aby poslúžila ako vyučovacia pomôcka ´krásneho odboru archeológia´ a zároveň vhodným spôsobom reprezentovala posolstvo tak jej manžela ako aj jej samotnej. Aj na tomto mieste chceme vyjadriť našu hlbokú vďačnosť manželom Eckehartovi a Anne Helene Schubertovcom za tak hodnotný dar.“
Filozofická fakulta UKF v Nitre nemá v súčasnosti voľné kapacity na umiestnenie takého počtu kníh a tento fond nebolo možné umiestniť ani v centrálnej Univerzitnej knižnici UKF, nakoľko to nezapadá do rozvojových zámerov knižnice. Katedra archeológie sa však napriek tomu rozhodla postupne vybudovať vlastnú študovňu, ktorá spropaguje naše pracovisko a zvýši jeho vedecký kredit. „Ako prvý krok sme si od júna 2016 prenajali samostatnú miestnosť v budove Slovenskej akadémie vied v Nitre, kde pracovníci a študenti katedry budú katalogizovať a spracovávať získaný súbor,“ informovala vedúca katedry. „Naším cieľom je postupne vybudovať vlastnú vedeckú prezenčnú knižnicu, ktorá bude slúžiť prioritne našim študentom, a zároveň každému záujemcovi, resp. čitateľovi, ktorý o ňu prejaví záujem.“
Pani Anna Helena Schubertova je archeologička (v súčasnosti už na dôchodku) a rodená Slovenka. Pán Dr. Schubert bol v čase vedenia vedeckej knižnice RGK zodpovedný aj za starostlivosť o hostí z niekdajšieho východného bloku a takto prichádzal do kontaktu aj s archeológmi z Československa. Vo Frankfurte bol svojho času na študijnom pobyte aj prof. Jozef Bujna, CSc., ktorý v súčasnosti garantuje bakalárske aj magisterské štúdium na Katedre archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. S rodinou Schubertovou udržiaval odvtedy dobré kontakty a z tohto dôvodu bola katedra oslovená na získanie kníh.
Autorka článku a fotografií: Noémi Beljak Pažinová
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo