L3-banner-media

UKF v Nitre začala proces samohodnotenia

Univerzita Konštantína Filozofa začala proces samohodnotenia univerzity spoločným systémom hodnotenia CAF, ktorého výhodou (okrem ďalších) je možnosť komplexne zhodnotiť a  externe posúdiť systém manažérstva univerzity a fakúlt. Rektor univerzity vymenoval 21-členný CAF tím UKF, pozostávajúci z predstaviteľov vedenia univerzity, vedenia fakúlt, pracovísk s celouniverzitnou pôsobnosťou a ostatných zamestnancov univerzity.
Dňa 24. júna 2016 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie CAF tímu UKF, ktorého programom bolo školenie venované problematike kritérií a subkritérií spoločného hodnotenia CAF s dôrazom na vypracovanie samohodnotiacej správy UKF jednotlivými členmi tímu. Príprava samohodnotiacej správy je základom pre kreovanie akčného plánu zlepšovania v nasledovných oblastiach: manažment a vodcovstvo, stratégia a plánovanie, manažérstvo ľudských zdrojov, partnerstvá a zdroje, manažérstvo procesov a zmien s uplatnením PDCA cyklu (plánuj-realizuj-kontroluj-konaj) v cieľovom zameraní na výsledky a výstupy UKF.
Autor článku: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Autor fotografie: PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo