L3-banner-media

Rektor UKF v Nitre vymenoval novú docentku

Dňa 28. júna 2016 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" Mgr. Andrei Javorskej, PhD., pracovníčke Katedry filozofie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.1 filozofia, na základe rozhodnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty zo dňa 12. mája 2016. Vymenovanie novej docentky sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť a akreditácie na UKF v Nitre a doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., prodekana pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia na Filozofickej fakulte.
Autor článku: Ing. Gabriela Sarovová
Autor fotografií a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo