L3-banner-media

Na UKF v Nitre vstupuje do nového akad. roka takmer 8000 študentov

V pondelok 19. septembra 2016 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre oficiálne začal akademický rok 2016/2017. Slávnostné otvorenie sa konalo v Aule UKF v Nitre a bolo spojené so slávnostnou inauguráciou dekanky Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a s odovzdaním Ceny rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2015. Dôležitosť a vážnosť tejto chvíle umocnila aj prítomnosť najvyšších akademických predstaviteľov a významných osobností nášho politického, verejného, vedeckého a kultúrneho života. Ako povedala prorektorka pre celoživotné vzdelávanie doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., ktorá slávnosť moderovala, „výnimočný charakter má dnešný deň predovšetkým pre nových členov našej akademickej obce. Srdečne vítam nových študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, pre ktorých začína nová, z hľadiska profesijnej orientácie významná etapa ich života.“
Predseda Akademického senátu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre RNDr. Štefan Balla, PhD. v krátkosti oboznámil slávnostné zhromaždenie s priebehom volieb dekana FSŠ UKF v Nitre a predstavil Dr. habil. PaedDr. Žofiu Bárcziovú, PhD., novozvolenú dekanku fakulty. Ako povedal, AS FSŠ zvolil na svojom zasadnutí konanom dňa 17. februára 2016 Dr. habil. Žofiu Bárcziovú za kandidátku na dekana, a rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ju dňa 30. marca 2016 vymenoval za dekanku s účinnosťou od 1. apríla 2016.
Po prednesení inauguračného sľubu a vykonaní slávnostného inauguračného aktu nasledovalo odovzdanie Cien rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2015, ktoré sú udeľované na základe návrhu hodnotiacej komisie.
Cenu rektora v kategórii Monografické diela rektor udelil doc. PhDr. Dagmar Markovej, PhD. za monografie Sexual morality in Slovakia and the Czech Republic a Moral Values in sexual and partner relationships, doc. PhDr. Gabriele Vörösovej, PhD., PhDr. Andrei Solgajovej, PhD., doc. PhDr. Alexandre Archalousovej, PhD. za monografie Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry a Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu, prof. PhDr. Jane Sokolovej za monografiu Leksičeskaja reduplikacija. Marginaľnoje javlenije slovackogo jazyka?, a prof. PhDr. Júliusovi Fujákovi, PhD. za monografiu Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics.
Cenu rektora za umeleckú tvorbu rektor udelil Mgr. Monike Józsa, ArtD. za koncerty v Slovenskom rozhlase popularizujúce maďarskú zborovú tvorbu na Slovensku.
Cena rektora za riešenie projektov poputovala: v kategórii národné výskumné projekty prof. RNDr. Františkovi Petrovičovi, PhD. za projekt VEGA 1/0232/12 – Súčasný stav využívania krajiny a zmeny kontaktných zón vodných plôch vo vzťahu k biodiverzite; v kategórii iné projekty kolektívu riešiteľov: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., doc. RNDr. František Strejček, PhD., doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD., doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. za projekt ITMS 26220220180: Vybudovanie výskumného centra „AgroBio Tech“, a kolektívu riešiteľov: PaedDr. Mária Alabánová, PhD. (i.m.), PhDr. Marcel Olšiak, PhD., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., dr. habil. István Kozmács, PhD., prof. Dr. habil. Gábor Nagy, DrSc., dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. za projekt ITMS 2611023011: Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským).
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre udelil Cenu rektora za celoživotné dielo prof. PhDr. Imrichovi Ruiselovi, DrSc. a prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc.
Mimoriadnu cenu rektora za dlhodobé dosahovanie mimoriadnych výsledkov v publikačnej činnosti a citácií SCI, rektor udelil prof. RNDr. Klaudii Jomovej, PhD., ktorá za všetkých ocenených zdôraznila, že ich úspech je výsledkom kolegiálneho prostredia a tvorivej vedeckej atmosféry, ktorá je na univerzite.
Súčasťou slávnosti bolo aj predstavenie nových docentov a profesorov, ktorých vedecko-pedagogický a umelecko-pedagogický odborný rast je zárukou zvyšovania kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na našej Alma mater.
Rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., po úspešnom ukončení habilitačného konania a na základe rozhodnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre udelil v uplynulom akademickom roku 2015/2016 vedecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. Martinovi Štúrovi, PhD., PhDr. Tomášovi Tandlichovi, PhD., Mgr. Martinovi Vaškovi, PhD., Mgr. Andrei Javorskej, PhD. a Mgr. Alene Smieškovej, PhD.
Pred vedeckými radami iných univerzít v Slovenskej republike úspešne ukončili habilitačné konanie a získali vedecko-pedagogický titul „docent“ PaedDr. Zita Jenisová, PhD. a Ing. Štefan Koprda, PhD.
Pred vedeckými radami zahraničných univerzít úspešne ukončili habilitačné konanie a získali umelecko-pedagogický titul „docent“ Mgr. Jozef Baus a akad. mal. Daniel Szalai.
Po úspešnom ukončení vymenúvacieho konania prezident Českej republiky Miloš Zeman vymenoval za profesorov: dňa 20. októbra 2015 doc. PhDr. Pavla Smolíka, ArtD. a dňa 17. mája 2016 doc. RNDr. Igora Medveďa, PhD., a prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval za profesorov dňa 24. novembra 2015 doc. PhDr. RNDr. Martina Boltižiara, PhD. a doc. PaedDr. THDr. Romana Králika, Th. D.
V slávnostnom príhovore rektor UKF v Nitre prof. Zelenický privítal študentov, ktorí prvýkrát prekročili prah Univerzity Konštantína Filozofa. Podľa jeho slov v tomto akademickom roku do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia nastupuje 1897 študentov, do prvých ročníkov magisterského štúdia 1350 študentov, a 70 doktorandov. Celkovo nastúpilo na UKF v Nitre približne 8000 študentov.
Prítomným sa prihovoril aj viceprimátor Mesta Nitra Ján Vančo. Privítal študentov v meste pod Zoborom, ktoré je podľa jeho slov kolískou kultúrnych a národných dejín a zdôraznil, že Nitra a jej aktivity sú im plne k dispozícii.
Na záver podujatia jeho výnimočnosť umocnili tóny hudby. Zazneli skladba Jozefa Rosinského Benedicité a skladba Georga Friedricha Händela - Hallelujah - Amen v podaní Dominiky Machutovej za klavírneho sprievodu Mareka Štrbáka.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko
Autor videozáznamu: Mediálne centrum FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo