L3-banner-media

Prvá absolventka s duálnym diplomom

Na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF obhájila svoj bakalársky titul v rámci spoločného študijného programu marketingová komunikácia a reklama medzi UKF v Nitre a Ekonomickou univerzitou v Katoviciach prvá absolventka programu Martyna Mędrek. Študentka tak dňa 26. augusta 2016 získala duálny diplom v rámci realizácie projektu ESF 26110230080 Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku. 
Cieľom projektu bolo podporiť udeľovanie spoločného diplomu, a tým zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov spoločného programu, vytvoriť im lepšie štartovacie podmienky na trhu práce a zvýšiť ich šance na získanie zamestnania na Slovensku i v Poľsku. Vytvorením spoločného študijného programu a udeľovaním dvojitého diplomu zainteresovaných univerzít sa prispôsobuje vysokoškolské vzdelanie potrebám vedomostnej spoločnosti a podporil sa princíp kvality na VŠ odovzdaním študijných skúseností medzi školami. Projektom sa podporila spolupráca medzi VŠ a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.
Trvanie projektu bolo datované na obdobie rokov 2013 až 2016. Pozostával z ekvivalencie spoločných programov, pilotných ročníkov realizácie, študijných a prednáškových pobytov. Z našej univerzity sa zapojilo do programu ďalších 18 študentov, ktorí by mali ukončiť štúdium v ďalších rokoch (6 študentov skončí v akademickom roku 2016/17,  7 študentov v roku 2017/18, ďalších 5 študentov sa prihlásilo do programu v tomto roku). Trvalá udržateľnosť projektu bude zabezpečená financovaním študijných a prednáškových pobytov cez Erasmus+.
Zavedenie udeľovania systému dvojitých diplomov bude mať za priamy následok zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe a následne sa zabezpečí rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie výučby. Realizácia zavedenia dvojitých diplomov je priamo zameraná na zvyšovanie úrovne vzdelávania v  študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Tento zámer vyšiel z požiadaviek študentov a pedagógov Filozofickej fakulty UKF. Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá vo viacerých študijných programoch bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa.
2016 ff dual vzdelavanie1   2016 ff dual vzdelavanie2
Štátnice
Autorka článku a fotografií: Mgr. Györgyi Janková, PhD.
Editorka článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo