L3-banner-media

Diskutovali o novinkách v oblasti embedded systémov

V dňoch 11. až 15. septembra 2016 pod gesciou Katedry techniky a informačných technológií sa v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium s názvom Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering. Na sympóziu boli prezentované výsledky trojročného riešenia projektu Tempus s názvom „Development of Embedded System Courses with Implementation of Innovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, Ge, AM“, v ktorom Katedra techniky a informačných technológii bola jedným z riešiteľov.
Hlavným sympoziálnym dňom bol utorok 13. septembra 2016. V úvodnom príhovore pri otvorení sympózia prof. Ing. T. Kozík, DrSc., privítal rektora UKF v Nitre prof. RNDr. Ľ. Zelenického, CSc., a dekanku PF UKF v Nitre prof. PhDr. E. Szórádovú, CSc. Okrem prítomných predstaviteľov UKF v Nitre privítal tiež akademických funkcionárov z univerzít zúčastňujúcich sa na riešení projektu Tempus a účastníkov sympózia z Arménska, Gruzínska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Nemecka, Belgicka a Slovenska. Na sympóziu bolo prítomných viac ako 70 účastníkov a v štyroch odborných sekciách bolo prednesených 54 príspevkov.
K účastníkom sympózia prehovoril a pozdravil ich rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľ. Zelenický, CSc., a tiež koordinátor Tempus projektu DesIRE Ing. Dirk Van Merode MSc., z Thomas More University College, Belgicko.
Na sympóziu boli prezentované nové vyučovacie prístupy a vývoj kurzov v oblasti embedded systémov vo vysokoškolských vzdelávacích inštitúciách EÚ a partnerov v projekte Tempus na Ukrajine, v Gruzínsku a Arménsku. Cieľom sympózia bolo vytvorenie priestoru účastníkom sympózia na sprostredkovanie nadobudnutých poznatkov a výmenu osvedčených postupov v rámci vývoja súbežných kurzov a modulov a ich realizácie v partnerských univerzitách.
Kľúčovú prednášku s názvom Ruhr Valley and Ruhr Master School: Two Pillars of a New Cooperative University of Applied Sciences in Engineering predniesol Prof. Dr. Carsten Wolff z Dortmundskej univerzity.
Súčasťou programu sympózia bola diskusia za okrúhlym stolom na tému hodnotenia kvality vedeckopedagogickej práce na univerzitách a problematika prípravy medzinárodných projektov, ktorej sa zúčastnili všetci akademickí funkcionári univerzít prítomných na sympóziu a ich projektoví manažéri.
V rámci sympózia, pre záujemcov bol zorganizovaný 12. septembra 2016 Workshop on Basys3 - príprava v FPGA, ktorú viedli zástupcovia firmy Digilent.
Spolupráca Katedry techniky a informačnej technológie s odbornou praxou bola prezentovaná samostatnou výstavkou v priestoroch sympózia, ktorú garantoval Mgr. Peter Kuna, PhD.
Spoločenský večer, ktorý bol súčasťou programu sympózia, sa uskutočnil pod mottom „ Poznaj svojich priateľov a ich kultúru“. V rámci programu vystúpili Detský folklórny súboru Zbežanček a súbor MUSICANTICA SLOVACA z Nitry, ktorý sa už takmer desať rokov venuje oživovaniu hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka z nášho územia, ale aj zo vzdialenejších európskych krajín. Na záver programu zazneli vybrané piesne z troch slovenských muzikálov v podaní študentov Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Organizačný výbor sympózia vytvoril pre účastníkov okrem aktivít stanovených v programe aj ďalšie možnosti na priateľské a diskusné stretnutia a nezabudol ani na spoznávanie pamätihodností mesta Nitra a jeho okolia.
Ďakujeme všetkým, ktorí priamo alebo nepriamo podporili sympózium a tak prispeli k úspešnému priebehu sympózia a tým aj k šíreniu dobrého mena univerzity v zahraničí.
Autor článku: za organizačný výbor prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo