L3-banner-media

Geografické informačné systémy ako „eso v rukáve“

Dňa 21. septembra 2016 sa ako sprievodné podujatie „Európskej noci výskumníkov 2016“ uskutočnila Veda v Centre v priestoroch o.z. Ponk pod Nitrianskym hradom. Pozvanie prijal Mgr. Imrich Jakab, PhD., odborný asistent Katedry ekológie e environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre s prednáškou Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalistov.
Organizátorom vedeckej kaviarne je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v Bratislave Centra vedecko-technických informácií a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Ako uviedol Mgr. Jakab, „ak chcú byť ekológovia a environmentalisti odborníci vo svojej oblasti, musia sledovať trendy, ktorými sa ich oblasti uberajú vo svete. Geografické informačné systémy ponúkajú modernú a efektívnu cestu, ktorá svojim užívateľom prináša množstvo hodnotných výstupov vo forme priestorových databáz, inovatívnych metodík, modelov, simulácii a prognóz, ktoré možno vyjadriť dvojrozmernými i trojrozmernými mapami. Z tohto dôvodu sa geografické systémy stali neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania budúcich odborníkov aj na Katedre ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prax ukázala, že študenti, ktorí vedia plnohodnotne používať geografické informačné systémy, majú oproti ostatným študentom skutočne „ESO v rukáve“.“
Mgr. Imrich Jakab, PhD. v roku 2002 vyštudoval študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v aprobácii informatika - ekológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulte prírodných vied. V rokoch 2002 – 2005 absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulte prírodných vied, Katedre ekológie a environmentalistiky, v študijnom programe environmentalistika s témou dizertačnej práce Model realizácie environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy. Na základe navrhovaného modelu v rokoch 2005 – 2010 vyškolil 130 učiteľov základných a stredných škôl v rámci projektov ESF a vydal niekoľko metodických príručiek. Bohaté sú popularizačné aktivity a animátorská činnosť Mgr. Jakaba. Popularizoval problematiku vážok v spolupráci s OZ Aqua vita, navrhol e-learningový kurz, pripravil metodickú príručku a vytvoril koncepciu webovej stránky www.vazky.sk. V rokoch 2003 – 2013 navrhol a realizoval 10 táborov so zameraním na environmentálnu výchovu a popularizáciu vedy, ktorých sa zúčastnilo vyše 300 žiakov základných a stredných škôl. Mgr. Jakab sa intenzívne venoval a venuje pedagogickej a lektorskej činnosti. Realizoval vyžiadané prednášky doma a v zahraničí, najmä v Českej republike. Bol lektorom intenzívneho Erasmus programu Education for sustainable development v Radome (Poľsko) v máji 2013. Po roku 2010 sa začal intenzívne venovať problematike geografických informačných systémov (GIS) jednak vo svoje pedagogickej ako aj vedeckej tvorivej činnosti. V rámci edukačnej činnosti vedie akademické predmety s problematikou GIS, navrhol e-learningový kurz na výučbu GIS, vedie záverečné práce s touto problematikou v bakalárskom ako aj magisterskom stupni. Vo svojej vedeckej práci spolupracuje s kolegami zo Slovenska (Slovenská poľnohospodárska univerzita) a zahraničia (Univerzita v Pécsi, Technická univerzita Ostrava, Masarykova univerzita v Brne) pri využívaní nástrojov GIS na riešenie rôznych prírodovedných a krajinárskych problémov a vyjadrení priestorových javov a vzťahov.
Článok k téme Vedy v Centre (Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalistov) na popularizačnom portáli: http://vedanadosah.cvtisr.sk/geograficke-informacne-systemy-eso-v-rukave-ekologov-a-environmentalistov
Autor článku: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Autor fotografií: RNDr. Peter Petluš, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo