L3-banner-media

Výstupom projektu sú publikácie vydané v siedmich jazykoch

V dňoch 11. až 15. septembra 2016 sa konalo záverečné stretnutie a záverečná konferencia medzinárodného projektu Comenius MaT2SMc. Riešitelia projektu zo siedmich krajín Európy sa stretli v podtatranskej obci Ždiar a hostiteľom záverečnej konferencie projektu 13. septembra 2016 bolo Gymnázium Kukučínova v Poprade. Všetci zúčastnení konštatovali úspešné aktivity projektu a v zaujímavom programe konferencie vystúpili nielen riešitelia projektu, ale i ďalší pozvaní hostia. V diskusiách so žiakmi gymnázia so zahraničnými hosťami dominovala téma univerzitného štúdia v zahraničí.
Najvýznamnejším výstupom projektu sú publikácie vydané v siedmich jazykoch partnerských krajín (anglicky, nemecky, česky, slovensky, grécky, taliansky a litovsky). Publikácie obsahujú výber odborných textov, príprav na vyučovacie hodiny, pracovné listy pre žiakov a metodické poznámky pre učiteľov na vyučovanie zaujímavých tém, v ktorých sú poznatky žiakom predstavované v kontexte medzipredmetových vzťahov matematiky a prírodovedných predmetov.
Na webovskej stránke projektu bude učiteľom z praxe k dispozícií 32 tém, ktoré riešitelia v priebehu realizácie vytvorili a odskúšali na vyučovaní na základných, stredných školách i v na seminároch s budúcimi učiteľmi i s učiteľmi z praxe vo všetkých partnerských krajinách.
Zaujímavým a obohacujúcim záverom stretnutia riešiteľov projektu bola vysokohorská túra v Belianskych a Vysokých Tatrách spojená s odborným výkladom vedúceho katedry Ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Juraja Hreška, CSc., o výskume Tatier. Výskum zanášania tatranských plies je ukážkou využitia poznatkov z viacerých vedeckých disciplín a matematiky najmä v tvorbe modelov monitorovaných ekologických procesov a tiež v tvorbe pravdepodobnostných scenárov vývoja skúmaného prírodného prostredia.
Do riešenia projektu sa v rokoch 2014 – 2016 zapojili vysokoškolskí učitelia a doktorandi z pracovísk FPV UKF v Nitre: Soňa Čeretková, Janka Medová, Ivana Boboňová, Edita Smiešková, Zuzana Naštická, Petronela Šovčíková, Kristína Bulková (KM), Imrich Jakab (KEE), Boris Lacsný, Ľubomíra Valovičová (KF), Ján Beňačka (KI), Anna Sandanusová (KZA) ako i externí spolupracovníci: Katarína Adamcová, Martin Štubňa a Henrieta Šabíková. Plynulý a úspešný priebeh konferencie na Gymnáziu Kukučínova v Poprade zabezpečila, v spolupráci s vedením školy s ďalšími kolegyňami a žiakmi, Zuzana Tobisová, absolventka UKF v Nitre, učiteľstvo matematika-biológia.
Autor článku: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Autori fotografií: Mgr. Imrich Jakab, PhD. a Bc. Lubo Balko
Autori videoreportáže: žiaci Gymnázia Kukučínova v Poprade
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo