L3-banner-media

Úspešná medzinárodná vedecká konferencia „Labor Socialis“

Dňa 21. septembra 2016 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Labor Socialis“ pod záštitou JUDr. Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Katedra sociálnej práce a sociálnych vied tak po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie Dni sociálnej práce obnovila tradíciu organizovania konferencií pod novým názvom Labor socialis. Cieľom konferencií je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou prvého ročníka konferencie bola „Sociálna práca v meniacej sa Európe v 21. storočí“. Spoluorganizátormi tohoročnej konferencie boli Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities z Radomy v Poľsku.
Bohatý program konferencie, ktorej vedeckými garantmi boli vedúca katedry prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. a prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., otvorili úvodné príhovory významných osobností akademického prostredia a predstaviteľov štátnej správy a územnej samosprávy. Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. vo svojich príhovoroch zdôraznili význam tejto konferencie, ktorá vyzdvihla potrebu sociálnej práce ako dôležitého nástroja riešenia aktuálnych sociálnych problémov, s ktorými je konfrontovaná dnešná Európa. Široké zastúpenie predstaviteľov akademického prostredia a ich odborné príspevky (napr. prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., prof. Anna Zamkowska, PhD., prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., PhDr. Pavla Kodymová, PhD., Mgr. Marie Špiláčková, PhD., PhDr. Viera Vavrečková, PhD. a ďalší) vytvorili podnetné inšpirácie k zamysleniu, aká významná je odborná práca sociálnych pracovníkov v riešení sociálnych problémov na mikro- a mezo-úrovni.
Konferencia bola obohatená aj sprievodným programom, kde zamestnanci a klienti zariadení sociálnych služieb „Nitrava“ z Nitry, „Kreatív“ z Klasova a „Svetlo“ z Olichova prezentovali výrobky klientov týchto zariadení, ktorých tvorbu mohli dobrovoľným príspevkom podporiť nielen účastníci konferencie, ale aj študenti a zamestnanci FSVaZ UKF v Nitre.
Nakoľko prvý ročník konferencie Labor Socialis 2016 bol úspešným odborným a zároveň príjemným pracovným stretnutím účastníkov a vzácnych hostí, plánuje Katedra sociálnej práce a sociálnych vied pokračovať v pravidelnom ročnom intervale v organizovaní ďalších ročníkov konferencie s názvom „Labor Socialis“.
Chcela by som vyzdvihnúť skvelú atmosféru pri príprave konferencie a poďakovať kolegom z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied vrátane doktorandiek za dobrú energiu, nápady a tvorivosť, tiež študentkám a študentom – dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu. Tešíme sa na Labor Socialis 2017!
Autor článku: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Autor fotografií: Ľubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo