L3-banner-media

Seminár pre manažérov univerzít tretieho veku SR

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 29. septembra 2016 uskutočnil pracovný seminár, ktorý bol zameraný na predstavenie a praktickú aplikáciu štandardov a indikátorov kvality ďalšieho vzdelávania seniorov. Seminár sa uskutočnil na vyžiadanie prezidentky Asociácie univerzít tretieho veku SR s cieľom širšie oboznámiť a predstaviť príklad dobrej praxe v oblasti zabezpečenia kvality ďalšieho vzdelávania na úrovni manažérstva Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre.
Seminár lektorovala prorektorka pre celoživotné vzdelávanie UKF doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., ktorá  predstavila účastníkom seminára implementáciu výstupov projektu ITMS 26120130028 "Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre". Súčasťou praktických ukážok bolo predstavenie batérie nástrojov na identifikáciu a hodnotenie uspokojenia potrieb seniorov pred a po ukončení vzdelávania a na identifikáciu plnenia 7 definovaných indikátorov kvality vzdelávania seniorov po ukončení vzdelávania, pričom prorektorka UKF predstavila aj praktickú ukážku ich vyhodnotenia na úrovni manažmentu U3V.
Pozitívne spätné väzby účastníkov vzdelávania o zmysluplnosti a praktickej využiteľnosti realizovaných aktivít v rámci seminára patria k významným oceneniam práce, ktorú vynaložil celý riešiteľský tím vyššie uvedeného projektu.
Autor článku: Mgr. Diana Kanásová, PhD.
Autor fotografií a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo