L3-banner-media

Aktuálne otázky rozvoja univerzity

V pondelok 3. októbra 2016 sa v Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo stretnutie akademickej obce, ktorú tvoria zamestnanci a študenti univerzity. O činnosti Akademického senátu UKF v Nitre v roku 2015 na ňom informoval jeho predseda doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. Akademický senát UKF v Nitre mal v uvedenom roku 43 členov, z toho 8 členov za každú fakultu (5 zamestnancov, 3 študenti), a troch členov za zamestnaneckú časť ďalších súčastí univerzity. Jeho členovia pracovali v troch komisiách: Volebná komisia, Ekonomická komisia a Legislatívna komisia. Zasadnutia Akademického senátu UKF v Nitre sa v roku 2015 uskutočnili päťkrát. Členovia senátu počas nich schválili niekoľko legislatívnych a ekonomických materiálov.
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. predstavil akademickej obci aktuálne otázky rozvoja univerzity. Ako uviedol, UKF v Nitre predložila v procese Komplexnej akreditácie jednu z najbohatších ponúk: 324 žiadostí o akreditáciu študijných programov, z toho 35 nových programov, 71 programov doktorandského štúdia, 21 žiadostí o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, a výsledky vedeckej a pedagogickej práce v 21 oblastiach výskumu.
Podľa jeho slov univerzita splnila svoje ambície, odstránila nedostatky a obhájila univerzitnú pozíciu potvrdenú ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom, ktorý listom zo 17. mája 2016 oznámil, že univerzita zostáva univerzitnou vysokou školou.
Zároveň však treba podľa neho myslieť na akreditáciu, ktorá nás čaká, a na jej kritériá. „Ak chceme poskytovať kvalitné vzdelávanie, musí byť založené na výsledkoch výskumu,“ uviedol rektor Zelenický. UKF v Nitre vybrala 17 vedeckých tímov s akceptovaným medzinárodným výskumom, výsledkami publikačnej a projektovej činnosti, a Akreditačnej komisii predložila na posúdenie 7 špičkových vedeckých tímov, ktoré chce podporovať.
Rektor univerzity hovoril aj o zabezpečovaní kvality vzdelávania, o podpore aktivít študentov, a o investičnej činnosti. Celú prezentáciu si môžete prečítať TU.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor ilustračnej fotografie: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo