L3-banner-media

Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore

Dňa 13. októbra 2016 sa na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo IV. Nitrianske sociologické kolokvium pod názvom Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore. Kolokvium s medzinárodnou účasťou sa konalo s podporou Slovenskej sociologickej spoločnosti a pozvanie naň prijali odborníci zo sociológie náboženstva, sociológie morálky a sociológie kultúry z Poľska, z Českej republiky a zo Slovenska.
Podnetný a zaujímavý príspevok v prvej sekcii odznel pod vedením prof. zw. dr hab. Janusz Mariański „Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego“. Dr.h.c. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. v príspevku „Identita gréckokatolícka a jej prejavy na Slovensku po roku 1989“ podrobne analyzoval problematiku grékokatolíckej cirkvi na Slovensku. Z Českej republiky pozvanie prijala i doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD. z Teologickej fakulty Jihočeskej univerzity z Českých Budějovíc, ktorá v príspevku „Kultura a náboženství ve veřejném prostoru v České republice“ popísala situáciu v ČR. Prvú sekciu uzatvoril svojím vystúpením prof. Dr. hab. Józef Budniak s príspevkom „Tradycja velehradzka jako źródło inspiracji dla ekumenii wiary i kultury“.
Prvý príspevok druhej sekcie odprezentovali prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. a doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.: “Religiozita a formovanie rodiny na Slovensku“. Druhý príspevok „Náboženstvo vo verejnom priestore a v povedomí slovenskej mládeže” odprezentoval doc. Dr. hab. Ondrej Štefaňák.
Do tretej časti kolokvia prijal pozvanie i katolícky kňaz, sociológ PhDr. Ľubor Gál, PhD. s príspevkom „Postsekulárna spoločnosť". Poukázal v ňom na praktizovanie viery, ale tiež zdôraznil dôležitosť odosobnenia sa sociológa vo výskume sociológie náboženstva. Rovnako vystúpil doc. Dr. hab. Marek Rembierz s príspevkom zameraným na súčasný sociálno-kultúrny pluralizmus a nábožensko-svetonázorovú rôznorodosť v kontexte vytvárania občianskych postojov a medzikultúrnych vzťahov vo verejnom priestore (výskumné problémy, axiologické dilemy a výchovné výzvy. Ďalší poľský sociológ zo Sliezskej Univerzity z Katowíc Dr Andrzej Górny odprezentoval aktuálny príspevok s názvom „Cyfrowe Kościoły. Religia i religijność w przestrzeni Internetu“. Poukázal na nové možnosti, ale tiež úskalia „prežívania“ náboženského života prostredníctvom internetu. Posledný príspevok predniesol Prof. zw. Dr hab. Wojciech Świątkiewicz s názvom „Pielgrzymka jako przejaw obecności religii i kultury w przestrzeni publicznej“. Jeho prezentácia sa zamerala na púť ako prejav náboženského života v spoločnosti.
Po všetkých troch sekciách nasledovala plodná diskusia. Záver IV. Nitrianskeho sociologického kolokvia ukončili zhodnotením i poďakovaním vedúca Katedry sociológie PhDr. Monika Štrbova, PhD. a odborný garant kolokvia prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.
Autorky článku: PhDr. Monika Štrbová, PhD., PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD.
Autor fotografií: Prof. Swiatkiewicz
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo