L3-banner-media

Projekt Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie ocenil aj minister školstva

S mimoriadne pozitívnou odozvou sa stretol v rámci stretnutia všetkých členov komisií Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa uskutočnilo v piatok 14. októbra 2016, projekt riešiteľského kolektívu vedeného zodpovednou riešiteľkou prof. PhDr. Evou Kapsovou, CSc. s názvom Školská interpretácia umeleckého diela (literárneho, dramatického, výtvarného, popkultúrneho, mediálneho, hudobného a pod.).
Príslušnými komisiami a predsedníctvom KEGA bol totiž nielen vyhodnotený ako projekt, ktorý splnil ciele excelentne (a to s dosiahnutím celospoločenských prínosov), ale navyše bol zaradený medzi tzv. top, t.j. vzorové/ukážkové projekty pre podávateľov žiadostí v rámci KEGA.
Tohto ocenenia sa dočkali štyri projekty (z každej komisie/oblasti jeden), pričom každý z nich bol určený na prezentáciu pred ministrom školstva SR.
V rámci podujatia bola vyzvaná aj zodpovedná riešiteľka projektu, aby odprezentovala výstupy riešenia projektu, t.z. predovšetkým päť vysokoškolských učebníc (Praktická estetika 6 až 10). Prezentácia sa stretla s pozitívnou odozvou prítomných, ktorí bezprostredne prejavili záujem o vydané publikácie, pričom minister školstva si ako jediné vypočul práve vystúpenie prof. PhDr. Evy Kapsovej, CSc. a diskusne naň reagoval. K úspechu projektu podľa hodnotiteľov zvlášť prispela veľmi dobre vypracovaná záverečná správa a dodržané deklarované zámery (vydané boli všetky plánované učebnice, a to aj napriek krátenému rozpočtu). 
Celému riešiteľskému kolektívu gratulujeme a všetkým jeho členom želáme dobré nápady pri ďalších zmysluplných projektoch.
2016 ff ocenenie kega
Autor textu: Mgr. Martin Boszorád, PhD.
Autor fotografií: archív zodpovednej riešiteľky projektu
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo