L3-banner-media

Konferencia pri príležitosti výročia narodenia Aristotela

Témy ako štúdium byzantskej filozofie v Európe v 20. storočí, vplyv byzantskej filozofie a kultúry na slovanský svet, filokalická renesancia v 18. storočí, problém poznania a konfrontácia medzi filozofiou a teológiou, Aristoteles a byzantská filozofia, Aristoteles a stredoveká filozofia, Aristoteles v slovanskom svete 18. a 19. storočia, boli okruhmi konferencie s názvom Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy na formovanie obrazu modernej Európy.
Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch 18. – 19. októbra 2016 pri príležitosti 2400. výročia narodenia Aristotela pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky. Organizovali ju Katedra filozofie Filozofickej fakulty a Aristotelova univerzita v Tessalonikách v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri SAV v Bratislave.
V úvodných príhovoroch dekan FF UKF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. a konzul gréckeho veľvyslanectva v Bratislave Nikolaos Fouyas zdôraznili význam tejto konferencie a vyzdvihli skutočnosť, že účasť deviatich pedagógov z Aristotelovej univerzity v Tessalonikách na konferencii svedčí o vážnosti tohto podujatia.
Program dvojdňovej konferencie zahŕňal tridsaťpäť príspevkov. S príspevkami vystúpili tiež odborníci z Iónskej univerzity na Corfu (Grécko), Staroslovanského inštitútu v Záhrebe (Chorvátsko), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Trnavskej univerzity, Prešovskej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Poľskej akadémie vied vo Varšave, Rakúskej akadémie vied vo Viedni, Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Akadémie aplikovaných vied Jakuba z Paradyža v Gorzowie Wielkopoľskom (Poľsko), Vedeckého združenia personalizmu v Ľubline (Poľsko) a členovia Katedry filozofie FF UKF v Nitre, ktorí prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej práce.
Autor textu: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo