L3-banner-media

Odborný seminár a krst zbierky poviedok

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 8. novembra 2016 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnil odborný seminár na tému Viktória Tokarevová z aspektu translačnej a čitateľskej recepcie na Slovensku, ktorý zorganizovala Katedra rusistiky v spolupráci s Katedrou translatológie. Hlavným bodom programu bol krst prekladu zbierky poviedok ruskej autorky V. Tokarevovej Obsadzovací tón, na preklade ktorej sa podieľali študenti bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia translatológie pod odborným vedením doc. PhDr. E. Dekanovej, PhD., ktorá je zároveň redaktorkou a editorkou publikácie. Zbierka poviedok Obsadzovací tón je prvým dielom ruskej autorky preloženým do slovenčiny po vzniku Slovenskej republiky v r. 1993.
Na seminári sa ako hosť zúčastnil prof. PaedDr. B. Garaj, CSc., ktorý vo svojom príhovore ocenil myšlienku spolupráce študentov s vyučujúcimi, ako aj samotný prekladateľský počin. Pozvanie prijali prvý tajomník Veľvyslanectva RF v SR V. Kulikov, vedúca katedry translatológie FF UKF Mgr. E. Perez, PhD., šéfredaktorka časopisu «Вместе» N. Jadryšnikova a iní, ktorí vysoko hodnotili vydanie tejto reprezentatívnej publikácie ako dôstojný a nevšedný príspevok k prehlbovaniu dialógu ruskej a slovenskej kultúry.
V druhej časti seminára účastníci prezentovali svoje príspevky súvisiace s tvorbou a životom ruskej autorky (doc. PhDr. E Dekanová, PhD., Mgr. V. Pulčár, PhD., Mgr. K. Štangová, Mgr. I. Kocáková), či samotnými špecifikami, uplatnenými prekladateľskými postupmi a stratégiami pri preklade poviedok v prezentovanej zbierke (Mgr. A. Zahorák, Mgr. D. Dobrotková, Mgr. M. Kažimír).
Odborný seminár mal mimoriadny ohlas u študentov, bol výbornou ukážkou optimálneho prepojenia teórie s praxou  a kooperácie študentov s vyučujúcimi. 
Seminár bol výstupom projektu VEGA č. 1/0451/16 Recepcia a translácia ruskej literatúry v interkultúrnom dialógu troch kultúrnych priestorov (ruského, slovenského a nemeckého).
Tokarevova1  Tokarevova2  Tokarevova3
Autor textu: Mgr. Andrej Zahorák
Autor fotografií: Mgr. Andrej Zahorák
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo