L3-banner-media

Rektor ocenil pri príležitosti Dňa študentstva šiestich študentov

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu a kultúry. Tento rok rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. vyslovil v utorok 22. novembra 2016 uznanie šiestim študentom. Ako uviedla PhDr. Miroslava Líšková, PhD., prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci, ktorá slávnostným oceňovaním prítomných sprevádzala, "symbolicky sa tak deje v období, kedy si pripomíname Medzinárodný deň študentstva."
"Vy ste tí študenti, ktorí nielen reprezentujú univerzitu formálne, ale reprezentujú to najlepšie, čo máme,“ povedal rektor univerzity Zelenický po slávnostnom akte odovzdania ocenení. „Vaša práca, ktorú robíte v rôznych odboroch, reprezentuje vašu snahu, vaše vedomosti, zanietenosť a možno aj kus entuziazmu a optimizmu. Nie je to typické pre všetkých našich študentov. Bol by som rád, keby ste pokračovali na tejto ceste, ktorú ste začali, a keby ste aj po skončení štúdia na našu univerzitu nezabudli."
Jedným z ocenených je aj PaedDr. Matej Spišiak, tréner olympijského víťaza Mateja Tótha, mimochodom absolventa štúdia žurnalistiky na UKF v Nitre. Je študentom 2. ročníka doktorandského štúdia v odbore Športová edukológia na Pedagogickej fakulte a uznanie získal za šírenie dobrého mena v zahraničí, reprezentáciu v oblasti vedy a športu: "Na Katedre telesnej výchovy a športu mám vytvorené veľmi dobré podmienky. Tým, že nepôsobím v Nitre, ale v Banskej Bystrici a študujem externe, je to dosť náročné. Snažím sa však, aby som nerobil hanbu a pedagógovia mi vychádzajú v ústrety." Ako povedal počas neformálnej diskusie, osem rokov učil na strednej škole a vôbec sa nebráni myšlienke, že sa k učeniu vráti, keď bude na to priestor. "Robiť vrcholového trénera v dnešných podmienkach nie je na celý život. Takže možno keď sa nejaká etapa skončí, možno o štyri roky po olympiáde v Tokiu, hoci som mladý tréner, by som sa chcel zasa niekam posunúť. Ak bude taká možnosť, tak ju veľmi rád po skončení doktorandského štúdia využijem. Pre mňa je motivácia to, že mám rád túto robotu."
 
Títo študenti získali diplom Uznanie rektora UKF v Nitre a mimoriadne štipendium:
PaedDr. Matej Spišiak – študent 2. ročníka doktorandského štúdia, Športová edukológia, Pedagogická fakulta
  • za šírenie dobrého mena v zahraničí, reprezentáciu v oblasti vedy a športu.
Bc. Zuzana Schlosserová – študentka 2. ročníka magisterského štúdia, Marketingová komunikácia a reklama, Filozofická fakulta
  • za úspešnú reprezentáciu univerzity a aktívne organizovanie celouniverzitných podujatí pod záštitou Študentského parlamentu UKF a za preukazovanie precíznej práce a zodpovednosti v ŠP UKF na pozícii predsedníčky.
Mgr. Ivan Vasiľovský – študent 3. ročníka doktorandského štúdia, Športová edukológia, Pedagogická fakulta
  • za úspešnú reprezentáciu univerzity a aktívne organizovanie celouniverzitných podujatí pod záštitou Študentského parlamentu UKF a za preukazovanie precíznej práce a zodpovednosti v ŠP UKF na pozícii podpredsedu.
Mgr. Anna Šarocká – študentka 2. ročníka doktorandského štúdia, Molekulárna biológia, Fakulta prírodných vied
  • za získanie prvého miesta v posterovej sekcii medzinárodnej vedeckej konferencie "Risk Factors of Food Chain", ktorá sa konala 19. - 21. 9. 2016 v Rzeszowe (Poľsko) za príspevok "Šarocká et al.: Changes in femoral bone structure of mice after a subacute exposure to acrylamide".
Viktória Šutová – študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia, Ošetrovateľstvo, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
  • Viktória je členkou SČK od 2011. V súčasnosti vedie organizačnú zložku Mládež na poste prezidentky. Svojou činnosťou pomáha k šíreniu humanity v štruktúrach mladých ľudí, prispieva k zvýšeniu vzdelania verejnosti a taktiež vytvára pre mnohých mládežníkov na Slovensku priestor pre účelné trávenie voľného času. Počas jej pôsobenia na poste prezidentky zaznamenala Mládež rast a udržuje si status jednej z najväčších mládežníckych organizácií v SR. Jej činnosť je frekventovane propagovaná a prispieva k budovaniu atraktivity odboru Ošetrovateľstvo a dobrého mena UKF.
Péter Fodor – študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia, Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a biológie, Fakulta stredoeurópskych štúdií
  • za účasť na Celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy, spievaných básní a divadiel poézie Mihálya Tompu, oblastné kolo: zlaté pásmo 2. miesto, celoštátne kolo: zlaté pásmo 1. miesto; a za vystúpenie na kultúrnom podujatí Deň maďarskej poézie v ÚMJL.
Autor a editor textu: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo