L3-banner-media

Vymenovanie nových docentov a predstavenie profesora

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., vo štvrtok 24. novembra 2016 udelil vedecko-pedagogický titul „docent" dvom pracovníčkam, ktoré uskutočnili habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred vedeckými radami Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Slávnostného aktu sa zúčastnili členovia vedenia univerzity: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., prorektorka pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu, prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy, dekani fakúlt: prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty, prof. PhDr. Eva Szórádová, dekanka Pedagogickej fakulty, Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, predsedovia habilitačných komisií: prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc., prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., a ďalší hostia.
Za docentov boli menované:
  • PhDr. Mária Hricková, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v študijnom odbore 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr,
  • RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV v Bratislave, v študijnom odbore 4.3.1 ochrana a využívanie krajiny.
Následne prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., predstavila prítomným novú profesorku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá bola menovaná prezidentom SR Andrejom Kiskom 9. novembra 2016:
  • prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta UKF v Nitre, v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.
Autor textu: Ing. Gabriela Sarovová
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo