L3-banner-media

Bližšie k stredoškolákom cez projekt Mini-Erasmus

Možno povedať, že projekt Mini-Erasmus určený pre študentov stredných škôl je unikátnym projektom v rámci SR a predstavuje zaujímavý doplnok pri prezentácii vysokej školy, čo vyplýva z jeho špecifického cieľa a obsahovej náplne projektu. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa so svojou sekciou ESN UKF zapojila do projektu Mini-Erasmus aj v akademickom roku 2016/2017. Projekt prebiehal na UKF v Nitre v termíne od 20. do 24. novembra 2016 a v rámci neho univerzita prijala spolu 16 študentov zo stredných škôl v Žiline, Prešove, Novom Meste nad Váhom, Pezinku, Vranove nad Topľou, Bratislave, Tisovci, Bratislave, Partizánskom, Žiari nad Hronom, Spišskej Novej Vsi a Modre.
Ako zvyčajne, v prvý deň aktivít študentov v Sieni UKF srdečne uvítala prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF. Študenti dostali presné rozvrhy na tri dni výučby, propagačné materiály o UKF a informácie o pripravenom kultúrnom programe, ktorý nasledoval každý deň po skončení výučby ako povinná súčasť realizácie projektu. Stredoškoláci dostali prideleného jedného tútora z radu našich študentov za každú fakultu, ktorý ich sprevádzal počas pobytu na UKF, odprevádzal na ubytovanie, prednášky a na mimoškolský program. Študenti sa počas projektu zúčastnili reálnych prednášok a seminárov v rámci predmetov, ktoré fakulty UKF v čase realizácie projektu vyučovali a v posledný deň projektu získali certifikát o účasti.
V anonymných dotazníkoch spokojnosti stredoškoláci vyjadrili svoju úroveň spokojnosti a postrehy zo zapojenia sa do projektu Mini-Erasmus a štúdia na UKF. Projekt Mini-Erasmus má presne dané pravidlá i načasovanie – prebieha v rovnakých dňoch na všetkých zapojených vysokoškolských inštitúciách v SR a teda i naše možnosti výberu predmetov pre týchto študentov sú limitované daným obdobím projektu. Z celkového počtu 40 ponúknutých seminárov a prednášok štyroch fakúlt UKF študenti považovali za najzaujímavejšie nasledovné prednášky a semináre: Pokročilé webové technológie, Teoretické koncepcie sociálnej práce, Metodika činnosti sprievodcu cestovného ruchu, Filozofia médií, Staroveký východ, Úvod do štúdia anglického jazyka, Teória a prax politických otázok, Tematická kartografia, Náuka o krajine (fyzická), Dejiny svetovej a slovenskej pedagogiky a školstva, Teória výchovy, Teoretické základy organizácie a riadenia vyučovania a semináre Katedry žurnalistiky. Viacerí zo študentov sa vyjadrili, že by uvítali i iné predmety a takpovediac si „namixovali“ vlastný rozvrh z predmetov rôznych fakúlt. Tiež sa vyjadrili, že by ocenili dlhšie trvanie projektu, no s menším počtom vyučovacích hodín počas dňa. Niektorí študenti boli na prednáškach a seminároch aktívnejší a využili aj možnosť priamej konzultácie a diskusie s vyučujúcimi o predmete alebo možnosti štúdia na danej fakulte. Možnosť konzultácie s vyučujúcimi by takisto radi zaradili do obsahu projektu. 12 zo 16 študentov by sa opäť zapojilo do projektu Mini-Erasmus a vybralo si tú istú fakultu UKF. 13 zo 16 študentov sa vyjadrilo, že by si v budúcnosti chceli na UKF v Nitre študovať.
Teší nás záujem zo strany stredoškolákov a sme radi, že sa im môžeme priblížiť aj prostredníctvom zaujímavej iniciatívy, akou projekt Mini-Erasmus skutočne je.
Autor textu: Ing. Katarína Butorová, PhD.
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo