L3-banner-media

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre udelil ceny za rok 2016

Po zasadnutí Kolégia dekana FF UKF v Nitre 8. decembra 2016 nasledovalo tradičné oceňovanie najlepších pracovníkov fakulty, ktorým bola odovzdaná Cena dekana za pozoruhodnú, reprezentatívnu tvorivú činnosť v roku 2016. Vedenie fakulty starostlivo posúdilo predložené nominácie a z množstva rozmanitých aktivít vybralo tie, ktoré si zaslúžili ocenenie či už svojou kvalitou, rozsahom, jedinečnosťou alebo celkovým prínosom.
V kategórii vedeckovýskumná a projektová činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) Cena dekana bola udelená doc. Dagmar Markovej, PhD. za projekt s názvom Adlerian Ethics. Ide o zahraničný grant z USA financovaný Severoamerickou spoločnosťou adlerovskej psychológie a ktorého zameranie je výnimočné  nielen v európskom, ale aj vo svetovom rámci. Projekt bol zameraný na základný výskum kategórií adlerovskej etiky a ich aplikácií v poradenstve a psychoterapii a bol orientovaný na analýzu a syntézu etického a psychologického smerovania adlerovskej teórie.
V kategórii publikačná činnosť (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Richardovi Sťahelovi, PhD. za vedeckú monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve pod názvom Environmentální devastace a sociální destrukce.
Vedecká monografia vyšla v spoluautorstve Richarda Sťahela a Olega Sušu vo vydavateľstve Filosofia v Prahe. Dr. Sťahel v roku 2016 publikoval ďalšie významné výstupy, ako napr. kapitolu vo vedeckej monografii Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses vydanú v zahraničnom vydavateľstve Edinburgh University Press v Škótsku pod názvom Environmental Crisis and Political Revolutions a vedeckú prácu v zahraničnom indexovanom časopise Perspectives on Global Development and Technology pod názvom Climate Change and Social Conflicts.
V kategórii spolupráca so študentskou komunitou (za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách) Cena dekana bola udelená Mgr. Alene Mikulášovej, PhD. a Mgr. Miroslavovi Palárikovi, PhD. za päťročné editorské a redakčné zaštítenie zborníkov študentských prác VOX DISCIPULI HISTORIAE I – V; ako aj za iniciovanie tejto jedinečnej edície umožňujúcej prezentovať sa študentom Katedry histórie svojimi odbornými príspevkami. Dr. Mikulášová a Dr. Palárik sa už dlhodobo angažujú v netradičných formách práce so študentmi. Za mnohé ďalšie aktivity spomenieme spoluprácu a podporu Konštantínovho historického spolku, združenia študentov histórie, ktorý vznikol na pôde Katedry histórie a aktívne spolupracuje nielen so spolkami na Slovensku, ale aj v zahraničí.
V kategórii publikačná činnosť doktoranda (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Michalovi Reiserovi za významné domáce publikačné výstupy, a to za vedeckú monografiu Možnosti smrti: nik nie je odsúdený na život a za kapitolu vo vedeckej monografii (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze, ktorá bola vydaná v rámci riešenia grantového projektu VEGA (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre realizovaného Katedrou kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod názvom Smrť a nesmrteľnosť v hinduizme a filozofii Arthura Schopenhauera.
Okrem cien dekana v štandardných štyroch kategóriách sa dekan FF UKF v Nitre rozhodol udeliť aj ďakovný list za rok 2016. Ďakovný list bol udelený Mgr. Kataríne Welnitzovej, PhD. a Mgr. Soni Hodákovej, PhD. z Katedry translatológie za prácu so stredoškolskou študentskou komunitou a propagáciu študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo prostredníctvom organizovania súťaže Mladý prekladateľ. Podujatie sa u študentov stredných škôl stretlo s mimoriadnym záujmom a počet zúčastnených z roka na rok stúpa. Do 4. ročníka súťaže sa zapojilo 237 študentov zo stredných škôl nitrianskeho kraja. Súťaž Mladý prekladateľ tak patrí medzi najefektívnejšie formy získavania študentov stredných škôl pre štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Katedre translatológie a zviditeľňovania Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Dekan FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. poďakoval v mene vedenia fakulty všetkým oceneným za dosiahnuté výsledky a do ďalšej práce im zaželal veľa inšpiratívnych nápadov, tvorivého entuziazmu a vynikajúcich vedecko-výskumných a pedagogických výkonov.
Autor textu: PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Autor fotografií: Lukáš Kollárik 
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo